Home

Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti vzor

Dokumenty ke stažení mBank

Souhlas s pořízením kopie průkazu totožnosti1 souhlas s tím, aby pořizovala, uchovávala a využívala kopie mnou poskytnutého průkazu totožnosti pro účely jednání souvisejících s uzavřenou pojistnou smlouvou, zejména pro účely identifikace prováděné dle zákona č. 253/2008 Sb., Souhlas s pořízením kopie průkazu totožnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 IČO: 63 99 85 30, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433 Klientská linka 957 444 555, www.cpp.cz, e-mail:likvidace@cpp.cz Příjmení: Získatelské čísl Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti; Plná moc pro všeobecné / speciální zmocnění; Odvolání plné moci; Vypořádání dědictví; Všeobecné změnové formuláře. Vyplňte pouze jedenkrát, provedené změny se automaticky projeví u všech vašich produktů. Žádost o změnu osobních údajů; Změna podpisového vzor 2Kopie dokladu se pořizuje na tento tiskopis na zadní stranu nebo na samostatný list. 3. Např. zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění. 4. V případě, že zákazník neudělí souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti, ORIDON s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnou 1. Kopie dokladu o státním občanství ČR (tj. kopie občanského průkaz, pasu) Kopii dokladu o státním občanství je třeba doplnit o souhlas s pořízením takové kopie pro účely výběrového řízení a připojit podpis

Zneužití dokladu - Poradte

Klientské formuláře Generali Investments - investice do

2Kopie dokladu se pořizuje na tento tiskopis na zadní stranu nebo na samostatný list. 3Např. zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění. 4V případě, že zákazník neudělí souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti, Orientalcz s.r.o. si vyhrazuje práv Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů dítěteDOC PDF Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti DOC PDF Souhlas s použitím fotografie DOC PD Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti Čestné prohlášení o daňovém rezidentství Výpověď Smlouvy Univerzální žádost (neaktuální) Formulář je nahrazen Žádostí o založení a změnu Investičního programu, Žádostí o změnu a doplnění údajů a služeb a Žádostí o odkup a přestup Cenných papírů. Souhlasím s pořízením kopie/opisu údajů z mého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo povolení k pobytu a cestovní pas) pro účely zákona o AML (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) iv. Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti - kopie dokladu totožnosti může být Bankou pořízena pouze se souhlasem klienta. Pokud klient nesouhlasí s pořízením kopie, pracovník Banky provede opis všech potřebných údajů z dokladu totožnosti. 4. Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 3 písm

2. Zástupce ředitele s.p. Číslo identifikačního dokladu:.. ČSOB Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu totožnosti Prohlašuji, že j sem / nejsem politicky exponovanou osobou a zavazuji se informovat ČSOB Leasing, a.s. v případě změny této skutečnosti Potvrzuji převzetí originálu plné moci za účelem zápisu d Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti - kopie dokladu totožnosti může být Bankou poří-zena pouze se souhlasem klienta. Pokud klient nesouhlasí s pořízením kopie, pracovník Banky pro-vede opis všech potřebných údajů z dokladu totožnosti. 4. Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 3 písm Upozornění: Vzor smlouvy není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto neodpovídáme za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě dotazů nebo odborné úpravy smlouvy nás prosím kontaktujte poradna.webtrh.cz. Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis číslo: 03 Skupina předpisu: A Datum poslední aktualizace: 25/5/2018. Kopie dokladů Někdy potřebujeme také údaje o dokladu totožnosti (druh, série a číslo dokladu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, platnost dokladu) včetně jeho kopie. V takovém případě vás požádáme o udělení souhlasu s jejím pořízením, nejsme-li k tomu oprávněni již na základě zákonné povinnosti

Seznam vzorů - GDPR kurz - Seznam lekcí - GDPR kur

 1. 1) Zákazník se zaregistruje, stáhne si a vyplní formulář Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti. 2) Formulář podepíše a zašle nám zpět na emailovou konecna@edoutniky.cz spolu s kopií dokladu, který vyplnil ve formuláři
 2. Odmítne-li jednající osoba souhlas s pořízením fotokopií podle věty prvé, advokát prohlášení neučiní. Vrácené knihy o prohlášeních a podpisové vzory advokátů podle § 25a odst. 3 zákona uschová Komora po dobu padesáti let; po uplynutí této doby postupuje Komora podle právních předpisů o archivnictví8)
 3. Není-li pořízení kopie pro ověření totožnosti nezbytné, mělo by stačit pouhé nahlédnutí do dokladu či zaznamenání příslušných údajů. Pokud byla kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu pořízena neoprávněně, obraťme se se stížností na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností
 4. Společnosti souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k účelu stanovenému v bodě (iv) části Zpra - ukládat na nosiče informací, uchovávat a pořizovat jejich kopie, a to při zohled- V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient bere na vě
 5. Kopie dokladů Někdy potřebujeme také údaje o dokladu totožnosti (druh, série a číslo dokladu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, platnost dokladu) včetně jeho kopie. V takovém případě vás požádáme o udělení souhlasu s jejím pořízením, nejsme-li k tomu oprávněni již na základě zákonné.
 6. Beru na vědomí, že pořízená kopie dokladu totožnosti bude ze strany ČEPRO neprodleně po ověření totožnosti zákazníka skartována. Rovněž beru na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný a můžu jej kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu ČEPRO, elektronicky na ceproas@ceproas.cz

Moved Permanently. The document has moved here 2. Zástupce ředitele s.p. Čislo identifikačního dokladu:.. Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu totožnosti Prohlašuji, že j oom / nejsem politicky exponovanou osobou a zavazuji se informovat ČSOB Leasing, a.s. v případě změny této skutečnosti Potvrzuji převzetí originálu plné moci za účelem zápisu d

Žádost o financování pro fyzické osob

 1. Klient SOUHLASÍ x NESOUHLASÍ (nehodící se škrtněte) s pořízením kopie OP, příp. jiného průkazu totožnosti, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj identifikující osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele
 2. souhlasím s pořízením a uchováním fotokopie mého dokladu totožnosti (občanského průkazu) k výše uvedeným účelům. Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti, v potvrzení o příjmech (daňovém přiznání) a v dalších předložených dokladech jsou úplné a pravdivé
 3. Fotokopie dokladu totožnosti zákazníka bude uchovávána společně s ostatními údaji zákazníka po celou dobu zpracovávání Osobních údajů zákazníka. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti zákazník souhlasí, aby pro účely identifikace bylo zpracováno také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu.
 4. V případě, že fyzická osoba nedá Společnosti souhlas s pořízením kopie Průkazu totožnosti, provede pověřený pracovník Společnosti provádějící identifikaci opis Identifikačních údajů v rozsahu stanoveném tímto vnitřním předpisem

kopii dokladu totožnosti /na základě podepsaného souhlasu s pořízením kopie/ kopii aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení o vedení účtu nebo výpis z účtu FI_OSZ_3/1. Aktuální informace o provozní době úřadu. Radnice; Úřad MČ; Potřebuji si vyřídit; Poradn Běžně je však souhlasem s pořízením kopie podmiňováno poskytnutí nějaké služby. Tím souhlas nenaplňuje podmínku svobodného projevu vůle. Je proto podstatné, aby držitel dokladu byl výslovně informován o možnosti nesouhlasit s pořízením kopie a důsledcích takového odmítnutí V souvislosti s pořízením kopií archiválií prohlašuji, že jsem si plně vědom, že rozmnožování archiválie, která je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 S., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro osobní potřebu a vlastní potřebu nebo pro veřejné. 2.1.2 Výše uvedené údaje doporučujeme zajistit pořízením fotokopie průkazu totožnosti, z něhož byly identifikační údaje (jsou-li v něm uvedeny) ověřeny a z něhož byla ověřena shoda podoby klienta s vyobrazením v průkazu totožnosti. Pokud klient odmítne pořízení a uchován

Kontrola subjektu pořizujícího kopie občanských průkazů (T-Mobile Czech Republic, a.s.) Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů klientů společnosti v souvislosti s pořizováním fotokopií jejich osobních průkazů kopii dokladu totožnosti /na základě podepsaného souhlasu s pořízením kopie/ společenské smlouva, zakladatelská listina apod.), doklad o pravomocech a personálním obsazení funkce statutárního zástupce (např. zápis z valné hromady, členské schůze apod.), nevyplývá-li tato skutečnost z výpisu z příslušného.

(5) Archiv je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo s pořízením repliky archiválie v digitální podobě, spojených s vyhledáním archiválií a jejich dalším zpracováním, nebo s pořízením rešerše z archiválií. Výši úhrady nákladů. Vyžádané výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí proti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si přejete zaslat požadovanou dokumentaci poštou, bude Vám zaslána na dobírku na Vaši adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních rukou výhradně. Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti. (vyplňte hůlkovým písmem). souhlas1 s pořízením kopie2 mého občanského průkazu / cestovního pasu či jiného dokladu totožnosti pro účely identifikace podle příslušného zákona

Doklad totožnosti za účelem legitimování naší osoby vytahujeme čím dál častěji. Někdy do něj dotyčný jen nahlédne, jindy jsou z něj opsány údaje nebo je pořízena jeho kopie. Pojďme se podívat, kdy máme povinnost prokazovat svou totožnost, zda musíme souhlasit s kopírováním dokladu a jak se případně můžeme bránit Souhlas pro pořízení kopie dokladu totožnosti Dále uděluji Správci výslovný souhlas s pořízením, zpracováním a uchováním kopie občanského průkazu, a to pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu: Účel zpracování: Identifikace Zákazníka pro sjednání smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy, pokud. Doklad o předložených a navrácených archiváliích (PDF - 34 kB) Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení (PDF - 34 kB) BADATELSKÝ ŘÁD NÁRODNÍHO ARCHIVU. vydaný v souladu s vyhl. č. 645/2004 Sb., v platném znění a v souvislosti s ust. § 36 písm Žadatel tímto výslovně dává souhlas s pořízením kopie občanského průkazu pro výše uvedené účely, ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti, jejíž vzor je přílohou vzorového badatelského řádu. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících. (2) Badatel po ukončení nahlížení do archiválií své místo v badatelně zanechá v řádném stavu 4.5 Vzor souhlasu je uveden v Příloze č. 1 těchto Zásad. 4.6 Souhlas udělený společnosti Donio se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu donio@donio.cz s uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace Souhlas s použitím fotografií vzor. SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFI poskytne licenci k užití fotografií, tyto údaje shromažďovaly, zpracovávaly a ukládaly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své shora uvedené osobní údaje (dále jen údaje) a souhlasím s. 222 111 999. Já, níže podepsaný. Jméno Datum narození Druh dokladu totožnosti Adresa trvalého bydliště. SOUHLAS S POŘÍZENÍM KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI. (VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM). Příjmení Rodné číslo Číslo dokladu totožnosti. tímto. uděluji.

Kopie dokladu samozřejmě nenahrazuje originál, ale problém je v tom, že v ČR se z nějakého důvodu doklady ani kopírovat nesmějí. Když jsem se ptala po důvodu, řekli mi, že bych s tou kopií mohla překročit hranice. Jak já jsem ráda, že už zase žiju v normální zemi! +1 / 0. HLAVA II. ARCHIVNICTVÍ, Díl 4. Nahlížení do archiválií, vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií § 34 (1) Do archiválií náležejících do péče archivu lze nahlížet jen na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem archivu.(2) Badatelský řád vydá každý archiv na základě vzorového. Pro získání slevy přiložte kopii potvrzení o přiznání starobního důchodu nebo kopii dokladu totožnosti (občanského průkazu/cestovního pasu) prokazující věk alespoň 65 let. Případně můžete potvrzení zaslat e-mailem na predplatne@economia.cz Doklad o předložených a navrácených archiváliích (vyplňuje dozor v badatelně) Poř. č. Značka (název) archivního souboru. signatura, folio Vydáno (datum) Podpis badatele Vráceno (datum) Podpis dozoru v badatelně Příloha č. 4: Archiv Poslanecké sněmovny. Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízen Souhlas s přístupem do dokumentace zde musí dát - pro každý konkrétní případ - jednak ten, kdo odpovídá za praktickou výuku (ten určuje pacienty, u nichž lze do dokumentace nahlížet), jednak pacient (předepsán je písemný souhlas; nevyžaduje se, není-li ho vzhledem k zdravotnímu stavu pacienta možno získat)

Jako zmocnitel/statutární orgán zmocnitele souhlasím s pořízením kopie mého dokladu totožnosti / uvádím opis údajů z mého dokladu totožnosti: vzor č. 2207 platný od 1.1.2014 Category: ČSOBL - Veřejné Last modified by: DRASTIKOVA Lenka Company s uplatněním nároku u vydavatele Platební karty v souladu s Bankovními podmínkami. (13) Reklamace (dále též Refund) se pro účely těchto VOP, rozumí, jejichž prostřednictvím jsou poskytovány služby na základě smlouvy, se vrácení peněžních prostředků z kreditní karty, kterýmpoužitých k nákupu držitel

Ochrana osobních údajů - Vzory smlu

 1. Čtyři tuzemské banky nabízejí možnost zadat příkaz k úhradě prostřednictvím sběrných boxů. Výhodou proti podání na přepážce je nižší poplatek, nevýhodou vyšší riziko neprovedení platby. A to v případě, že se dopustíte chyb při vyplňování formuláře. Banka vás na neprovedenou platbu upozorní dopisem až za několik dní
 2. Další z úvěrových společností Ferratum Bank vyžaduje naskenovaný nebo vyfocený občanský průkaz, Crediton.cz dokonce kopii dvou dokladů totožnosti. OP se dá zneužít ke kdečemu, ale tedy jen idiot dá hypotéku/úvěr na kopii občanky nebo jiného dokladu zvláště když je to kopie bez ověření (a i s ním je to krapet OFF)
 3. Badatelský řád Národního archivu je k dispozici ke stažení zde: Badatelský řád Národního archivu (PDF - 734 kB), Badatelský list (PDF - 53 kB), Doklad o předložených a navrácených archiváliích (PDF - 34 kB), Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení (PDF - 34 kB) BADATELSKÝ ŘÁD NÁRODNÍHO ARCHIVU vydaný v souladu s vyhl. č. 645.

Kubánské doutníky, dominikánské doutníky, humidory

Pro tyto účely může Poskytovatel požadovat kopii platného občanského průkazu Uživatele, nebo jiného dokladu totožnosti. Poskytovatel je oprávněn kopírovat doklady prokazující totožnost či existenci, která byla poskytnuta Uživatelem. uděluje Poskytovateli souhlas s pořízením a s užitím své podobizny, svých. Na každou kopii se přikládá formulace Souhlasím s pořízením kopie průkazu totožnosti pro potřeby xy (jméno banky) a podpis klienta. Bez této formulace nemá banka právo mít kopii OP, takže by se na to přišlo. To by si museli dát hodně záležet. A milence ta policie nakonec najde a s ním i pracovnici banky Organizační složka státu, zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie podle zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB, plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv. Provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědných oborů

GDPR Archives Q-CO

Kupující ujišťuje Prodávajícího, že s pořízením kopií dokladů totožnosti a jiných obdobných dokumentů, které Kupující Prodávajícímu předal, souhlasí všechny osoby, jejichž totožnost tyto doklady totožnosti, resp. jiné dokumenty, identifikují. 12.3 Vzorový badatelský řád, včetně příloh obsahujících vzor badatelského listu , vzor dokladu o předložených a navrácených archiváliích a vzoru žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (2

Ochrana osobních údajů - Raiffeisenbank a

doklad totožnosti s fotkou pro možnost konfrontace. vyplněné formuláře GDPR všech účastníků RF. SOUHLAS S POŘÍZENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM FOTOGRAFICKÝCH A AUDIVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ OSOBY. Jaký je tvůj florbalový či sportovní vzor po předchozím prokázání totožnosti Banka si poznamená číslo OP a požádá o souhlas s pořízením kopie. Pokud souhlas nedáte, kopii si nepořídí. Zákon 253/2008, § 8, odstavec 8 dává bance právo pořizovat kopii dokladu. V případě uzavření na dálku (§ 11, odstavec 4) klient má povinnost bance předat kopie. na předtištěném formuláři AŠSK (VZOR č. 1). V přihlášce uveďte kategorii (H, D), přesný název školy, popř. (+ kopie) doklad totožnosti s fotkou pro možnost konfrontace SOUHLAS S POŘÍZENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM FOTOGRAFICKÝCH A AUDIVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ OSOBY. Já, níže podepsaný,.

Dokumenty - Brandýská realitní kancelá

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Plná moc - vzor. Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti. Žádost o vrácení finančních prostředků. Souhlas se zpracováním osobních údajů - výpis z Centrální evidence exekucí. Zpět nahoru KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. Československé armády 954/ Jan Zimola, Pekrensk 2386, 438 01 IO: 742 15 019 Tel: +420 777 593 840, email: validace@etabak.com SOUHLAS S POZENM KOPIE DOKLADU TOTONOSTI J, ne podepsan/: Jmno: Pjmen Datu

Vzorový badatelský řád (1) Vzorový badatelský řád, včetně příloh obsahujících vzor badatelského listu, vzor dokladu o předložených a navrácených archiváliích a vzor žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce a) na základě zákona k úřednímu účelu (např. při fotografování na řidičský průkaz není zapotřebí souhlasu s pořízením fotografie), b) v případě, že někdo vystoupí veřejně v záležitosti veřejného zájmu(např. někdo vystoupí na zasedání zastupitelstva obce s připomínkami ke stavbě nové budovy radnice.

V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient souhlasí, aby Společnost pro účely identifikace zpracovávala také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti. 7.2.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v odst. 6.2 Souhlas a rozhodování pacienta Práva rodičů, kontakt s dítětem Souhlas s péčí u dítěte Poučení pacienta o zákroku Nadstandardy ve zdravotnictví Souhlas pacienta Dříve vyslovená přání Povinnosti lékařů Často kladené otázky Právní poradna pro pacient

Nyní se rozvádíme a nemovitost bych ráda prodala s tím, že manželovi jsem slíbila vrátit vložené prostředky, respektive na tomto postupu jsme se před rokem (11/2017) dohodli a manžel podepsal souhlas s prodejem (souhlas s notářsky ověřeným podpisem týkající se prodeje, nikoliv výše vrácení jím vložených finančních. Bývalý celník může na základě souhlasu generálního ředitele nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením při vhodných příležitostech. Této osobě může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou. místo a datum vydání dokladu totožnosti, kterým.

Žádost o bezhotovostní půjčku Credit 365 CreditPortal

 1. Pro tyto účely může Poskytovatel požadovat kopii platného občanského průkazu Uživatele, nebo jiného dokladu totožnosti. Poskytovatel je oprávněn kopírovat doklady prokazující totožnost či existenci, která byla poskytnuta Uživatelem. uděluje pořadateli souhlas s pořízením a s užitím své podobizny, svých.
 2. Vnitřní řád 2016 Reakreditované pracoviště dle SAK, o.p.s. dne 17.5.2013 Certifikované Pracoviště Basální stimulace od 25.5.2009 Pracoviště s Garancí kvality komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami
 3. Odpověď. Dobrý den. Při otevírání účtu může pracovník banky pořídit fotokopii základního dokladu (základní doklad = platný průkaz totožnosti). Klient musí být před pořízením kopie poučen o dobrovolnosti souhlasu s pořízením fotokopie, případně o možnosti souhlas neudělit. V případě klientova svolení.
 4. Pokud nechcete ztrácet čas s vyplňováním vzoru nebo potřebujete smlouvu ihned, vypracuji Vám do 24 hodin individuální smlouvu na míru za cenu 2500 Kč + DPH.; Společně se smlouvou získáte možnost objednání návrhu na vklad vlastnického práva (dokument, který musíte předložit na katastru společně se smlouvou) za zvýhodněnou cenu 490 Kč + DPH
 5. Kopie dokumentů V případě, že je metodikou vyžadována kopie dokumentu, jedná se o identickou kopii požadovaného dokumentu ověřenou poradcem, bankéřem nebo úředně. Poradce odpovídá za to, že osobně pořídí kopii či porovná kopii s předloženým originálem (žadatel originál dokumentu předloží k nahlédnutí)
 6. Kupující Klient uděluje RR souhlas s poskytnutím svých nacionálů Klientovi nabízejícímu Nemovitost k prodeji a souhlasí s pořízením potřebné dokumentace pro účely naplnění Služby, jakož i kupní smlouvy nebo smlouvy obdobné, kterou nabude on nebo osoba jemu blízká Nemovitost

AML policy and declaration - CZ - Morton

V případě ztráty dokladů o vložení zboží do komisního prodeje, bude oprávněné osobě vydána kopie přijímacího dokladu za poplatek spojen s pořízením kopie originálního dokladu. (50,-Kč) Majitel použité věci si určí prodejní cenu,tuto prodejní cenu po prodeji jeho majetku, po odečtení 5% zprostředkování prodeje (5) Archiv je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo s pořízením repliky archiválie v digitální podobě, spojených s vyhledáním archiválií a jejich dalším zpracováním, nebo s pořízením rešerše z archiválií Dnešního dne, měsíce a roku byl společností: ZORESTA, s.r.o., Mariánské Náměstí 61, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 269 33 471, DIČ: CZ 269 33 471. 3) Určitý typ dokladu o úmrtí Vašeho partnera můžete získat rovněž pořízením kopie příslušné části jeho zdravotnické dokumentace. V této souvislosti se můžete obrátit na zdravotnické zařízení, kde byla provedena prohlídka těla Vašeho partnera (popř. pitva) a s poukazem na § 67ba/3 zákona o péči o zdraví lidu.

- Druh a číslo průkazu totožnosti, stát popř. orgán, který jej vydal, a doba platnosti průkazu totožnosti. 2.1.2 Výše uvedené údaje doporučujeme zajistit pořízením fotokopie průkazu totožnosti, z něhož byly identifikační údaje (jsou-li v něm uvedeny) ověřeny a z něhož byla ověřena shoda podoby klienta s. bez souhlasu Klienta, jen stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy, smlouva, Podmínky nebo zvláštní obchodní podmínky. 4.2 Klient (jako subjekt údajů) poskytuje svůj výslovný souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, ž b) doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí, popřípadě krajů. (4) Je-li žádost podle odstavce 3 úplná, zaznamená Nejvyšší stavební úřad oprávněného investora do 14 dnů ode dne obdržení žádosti do seznamu oprávněných investorů

11.5.1Postup při předložení podpisového vzoru statutárního orgánu právnické osoby99. Kopie katastrální mapy s návrhem na změnu hranice katastrálního území souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby (§ 106 zákona č. 183/2006 Sb.); listina Souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené. c) a g). Souhlas je třeba dát v písemné formě a musí z něho být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Tento souhlas musí správce uschovat po dobu zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas § 40 (5) Archiv je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo s pořízením repliky archiválie v digitální podobě, spojených s vyhledáním archiválií a jejich dalším zpracováním, nebo s pořízením rešerše z archiválií. Výši úhrady.

Pravidla Pro Poskytování Dotací Z Rozpočtu Obce Drnovic

Žádosti o kácení stromů a keřů rostoucích mimo les vyřizuje ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4. Úřední hodiny: Po, St - 8.00-11.30 hod, 13.00-17.00 hod. V jinou dobu po telefonické dohodě. Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně. cestovní doklad, je-li jeho držitelem a neuplynula-li doba platnosti cestovního dokladu, b) ověřenou kopii dokladu potvrzujícího existenci důvodu podle § 33 odst. 1 písm. a); nemůže-li předložit takový doklad z důvodů na jeho vůli nezávislých, lze tento doklad nahradit čestným prohlášením, c) fotografie, d

Kopii (sken) pořizuje výhradně Kupující. Užití této varianty je zásadně dobrovolné a založené na souhlase Kupujícího. V tomto případě Kupující projeví souhlas s užitím skenu (kopie) svého občanského průkazu a to výhradně za účelem ověření jeho identity (2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. (3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje

Souhlas vlastníka. s navrhovaným stavebním záměrem . musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentaci. pořízením pro případ smrti ,ale vzniká až zápisem do veřejného seznamu= katastru nemovitostí lze jen poskytnout po prokázání totožnosti . Kopie listin ze sbírky listin. Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení) (9) Pokud azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany nemůže pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož je držitelem, popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu není funkční, provede se ověření totožnosti pořízením otisků prstů azylanta. podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle odstavce 2. číslo, místo a datum vydání dokladu totožnosti, kterým se rozumí cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz, pro který byly kopie pořízeny. d) se rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním

Občan České republiky, nebo cizinec s přiděleným rodným číslem mohou požádat kteréhokoliv notáře o vyhotovení výpisu z evidence Rejstříku trestů. Osoba, která žádá o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, musí předložit platný doklad totožnosti Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je hlavním, stěžejním předpisem pro činnost obecních a městských policií, činnost strážníků ovšem upravují i jiné právní předpisy, např. zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými. 5. V § 23 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 4b a 4c zní: (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání informuje pacienta, popřípadě další osoby v souladu s § 67b odst. 12 písm. d), o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích.

Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou : Pro veřejnost : 1. platný doklad. Milí broučkové a rodičové, níže informace k naši velké letní Kukino show. Kukino: Štístko a Poupěnka, Smejko a Tanculienka Datum: 24. července - 1. srpna 2021 Míst