Home

Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny pracovat

Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny

Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny a tuto žádost podat osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná. Náležitosti k žádosti: vyplněný formulář žádosti o udělení dlouhodobého pobytu Sloučení rodiny, Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je určeno pro přímé rodinné příslušníky občanů tzv. třetích zemí, kteří budou na území ČR pobývat společně (budou se víc 1 § 30 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR DLOUhODObÝ pObYt ZA úČELEM SPOLEČ-NéHO SOUŽITÍ RODINY2 VÝhODY: — Při splnění všech zákonných podmínek je na udělení právní nárok. — Snadná procedura při podání žádosti ve lhůtě 3 měsíců po právní moci rozhodnutí o udělení azylu. NEVÝhODY Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu pak za účelem: zaměstní; sloučení rodiny; studia; vědeckého výzkumu. Zaměstnanecká karta. Jde o druh povolení k dlouhodobému pobytu a nahrazením víza za účelem zaměstnání. Držitel je oprávněn: pobývat na území České republik

 1. Manželce je dlouhodobý pobyt povolen v případě, že manželství bylo uzavřeno před vstupem jejího manžela do země. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny je dále umožněno v případě, že žádajícímu nezletilému cizinci byl udělen azyl podle již zmíněného zvláštního právního předpisu
 2. Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny. Rodinný příslušník občana EU, který sám je občanem EU a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce společně s občanem EU, je povinen k žádosti o vydání Potvrzení o přechodném pobytu na území předložit
 3. (4) Cizinec, který vstoupil na území za účelem společného soužití rodiny podle § 42a a je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem, je oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v případě rozvodu s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, pobýval-li ke dni rozvodu.

Krátkodobé a dlouhodobé vízum V případě, že chcete pobývat v Česku za účelem studia, podnikání, sloučení rodiny, pozvání nebo kulturního účelu, je třeba si vyřídit vízum s ohledem na délku plánovaného pobytu. Krátkodobé vízum (§20 až § 21) je platné maximálně 90 dní Dlouhodobý pobyt se vydává nejdéle na 2 roky s možností jej prodloužit a změnit v rámci území České republiky. Chcete-li požádat o sloučení rodiny, je nutno shromáždit potřebné dokumenty a požádat o zařazení žádosti o vízum Dlouhodobé vízum se uděluje i pro kulturní nebo společenské účely nebo pro účely převzetí povolení k pobytu. Společné soužití rodiny. Manžel nebo manželka, zletilé i nezletilé děti mohou žádat o dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny, pokud na území ČR má cizinec povolený trvalý nebo dlouhodobý pobyt a v.

1. Možnosti pobytu cizinců ve vztahu k přístupu na trh ..

 1. Prostředky k pobytu na území se v tomto případě prokazují předložením dokladu prokazujícím úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území (o úhrnný měsíční příjem žadatele a členů rodiny po sloučení, jde-li o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití.
 2. Účel registrace: Stanovení termínu pro osobní podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt. Týká se žadatelů: - o dlouhodobý/trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny (POZOR! - pouze v případě manželů/manželek a nezletilých dětí nositelů platného povolení k pobytu v ČR - omezení na základě aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 3. Dlouhodobý pobyt cizincu v České republice je jeden ze tří možných druhu pobytu cizincu ze třetích zemí na území České republiky a je upraven cizineckým zákonem. Je duležité rozlišovat mezi dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem: dlouhodobé vízum je na dobu od 90 dnu do maximálně šesti měsícu, dlouhodobý pobyt je určen primárně pro cizince ze třetích zemí.
 4. Profispolečnosti.cz poskytují kvalitní poradenské služby pro zajišťování všech druhů víz, pobytů a pracovních povolení svým klientům. Zejména zajišťujeme získání krátkodobých i dlouhodobých víz za účelem studia, zaměstnání, podnikání nebo také za účelem sloučení rodiny cizince v České republice
 5. Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny Cizinec s povoleným pobytem, pokud je na území déle než 15 měsíců Podá manžel/manželka Nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě Rodič dítěte s uděleným azylem/nebo přímý příbuzný na vzestupné linii Osamělý cizinec starší 65, který se o sebe ze zdravotníc
 6. 3.2.2. Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny 28 3.3 RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU, KTERÝ SÁM NENÍ OBČANEM EU 28 3.3.1 Pobyt na území ČR bez víza 29 3.3.2 Pobyt na krátkodobé vízum 29 3.3.3 Povolení k přechodnému pobytu 2
 7. Pokud například matka pobývá v ČR z důvodu zaměstnání, skončí jí pracovní smlouva na dobu určitou a žena si kvůli těhotenství nemůže najít nové zaměstnání, je potřeba, a to co nejdříve, zažádat o změnu účelu pobytu - třeba na pobyt za účelem sloučení rodiny. Má-li cizinka v ČR manžela nebo partnera, je.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny

 1. (2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného členského státu Evroé unie jako rodinný příslušník držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího.
 2. ZAMĚSTNANECKÁ KARTA PRO CIZINCE. Jedná se o druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje cizinci k přechodnému pobytu na území Schengenského prostoru a rovněž vykonávat práci, pro kterou byla zaměstnanecká karta vydána nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky
 3. Druhy pobytů cizinců Potvrzení o přechodném pobytu. V případě, že chcete pobývat v Česku za účelem studia, podnikání, sloučení rodiny, pozvání nebo kulturního účelu, je třeba si vyřídit vízum s ohledem na délku plánovaného pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. S cílem zjednodušení procesu přijímání vědeckých pracovníků z tzv. třetích států byl zaveden institut povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu.Tento pobytový titul se však týká pouze vědeckých a výzkumných pracovníků ve vědeckých institucích (vysoké školy a výzkumné. Vyřídíme povolení k pobytu za účelem zaměstnání, sloučení rodiny, podnikání, studia na území ČR Připomínáme, že od pondělí 13.7.2020 je každý žadatel, který jede do ČR za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, povinen předložit řádně.. Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených (zejména platnost víza, povolená doba pobytu a územní vymezení) opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR, resp. území smluvních stran schengenského společenství, a k vycestování z něho, pokud splňuje i ostatní podmínky stanovené zákonem, resp. právem Evroých společenství

občany třetích států, kteří v ČR získali trvalý pobyt, azyl či doplňkovou ochranu, občany třetích států, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny s cizinci uvedenými v předchozím bodě nebo s cizinci pobývajícími v ČR na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu Stejné právo až ročního bezvízového pobytu má i rodinný příslušník vědeckého pracovníka, kterému jiný členský stát EU z důvodu sloučení rodiny s tímto vědeckým pracovníkem vydal povolení k pobytu. Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikán

Cizince, který má povolen dlouhodobý pobyt za účelem soužití rodiny; Cizinci studenti, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání na vysoké škole v akreditovaném oboru v denním studiu; Cizinci, kteří v Česku studovali a úspěšně ukončili střední, vyšší odbornou či vysokou škol Na rozdíl od výše zmíněných, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny dle § 42a ZPC (kód 95 na kartě držitele povolení k dlouhodobému pobytu) opravňuje cizince k pobytu na území ČR a zároveň mu umožňuje volný vstup na trh práce, jak plyne § 98 písm. l) ZZ Výjimku tvoří ti, kteří zde pobývají za účelem sloučení rodiny. - Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, můžete po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat Odbor azylové a migrační politiky MV ČR o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem

Dlouhodobá víza a pobyty Ministerstvo zahraničních věcí

 1. Tak buď může přijet na zamestnaneckou kartu, za předpokladu že práci mít bude, nebo dlouhodoby pobyt za účelem sloučení s občanem CR. Ten si myslím Vám ale MV pri tak krátkém vztahu neschválí. Zároveň v současné době ani žádosti podávat nelze, vše je na on hold
 2. V případě, že cizinec na území ČR již pobývá na základě jiného pobytového oprávnění (př. studium neakreditovaného programu, podnikání, vízum za účelem sloučení rodiny apod.) a chce být zaměstnán, musí si prostřednictvím MVČR požádat o změnu účelu pobytu se současného typu pobytu na zaměstnaneckou kartu
 3. Podle webu MV se musí finanční prostředky doložit jen při žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, což je zase něco jiného, je to, když si občan třetí země bere cizince, který má v ČR povolení k pobytu

Řešíme dlouhodobý pobyt pro cizince v čR KKnihy

přechodný pobyt za účelem sloučení rodiny 66 eur, zaměstnání 99,50 eur a podnikání 132,50 eur; trvalý pobyt nebo tzv. modrou kartu EU 165,50 eur, její obnovení 99,50 eur. Poplatky se platí kolkovými znákami, které lze zakoupit pouze na poště pobyt na území České republiky. Stěžovatel dne 7. 6. 2011 podal žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny; řízení bylo zastaveno ke dni 14. 11. 2012. Dále dne 13. 7. 2011 požádal o vízum za účelem strpění pobytu, které mu dne 17. 12. 2012 nebylo uděleno. Dne 20. 12 Zároveň dodal, že s ohledem na početnou vietnamskou komunitu v Česku, je pro nás v tuto chvíli prioritou příjem žádostí o pobyt za účelem sloučení rodiny. Ministerstvo zahraničních věcí v návaznosti na rozhodnutí vlády vydalo patřičnou instrukci, aby Velvyslanectví ČR v Hanoji pozastavilo příjem výše uvedených. Pokud máte v ČR dlouhodobý pobyt, pobýváte zde méně než 5 let a zvažujete podání žádosti o změnu účelu pobytu na podnikání, podejte žádost urychleně nyní. Jakmile začne platit novela zákona o pobytu cizinců, nebudete moci požádat v ČR o změnu pobytu na podnikání dříve než po 5 letech pobytu v ČR. 2

Čas na sloučení rodiny IRS Czec

a dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny na území. V případě dlouhodobého víza za účelem rodinným nemáte volný přístup na trh práce a potřebujete povolení od Úřadu práce ČR nebo zaměstnaneckou kartu, abyste mohl pracovat. V případě, že jste držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem. Dobrý den,prosím o radu,jsem v ČR od 22.6.2005 do 31.3.2006 dlouhodobý pobyt,pak přerušení a od 10.8.2006 do 9.1.2011 znovu dlouhodobý pobyt.Chci se zeptat ,kdy si mohu zažádat o trvalý pobyt a jaký postup.Děkuji za odpově Do této skupiny spadají cizinci s povolením k trvalému pobytu, držitelé azylu nebo doplňkové ochrany, cizinci, kteří na území pobývají na základě dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny, studentů, kteří se připravují na budoucí povolání, cizinci, kteří v ČR získali střední nebo vyšší odborné. Oproti tomu proces sloučení na neduální zaměstnaneckou kartu je delší (270 dní), a proto cizinci preferují sloučení rodiny prostřednictvím dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny (délka řízení 60 dní), nicméně s tímto typem víza nelze pracovat bez zvláštního pracovního povolení

Co se týče právního základu pro registraci pro dlouhodobé pobyty za účelem sloučení rodiny a studium, pro MZV není stav právní nejistoty dobrý. MZV se nebrání hledat takové řešení, které by co nejméně zasahovalo do práv cizinců a zároveň nebránilo řádnému zpracování žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem. Protože má dlouhodobý pobyt - vízum za účelem sloučení rodiny -musí získat tzv. pracovní povolení. Jenže takové pracovní povolení může získat jen na konkrétní pozici, u níž úřad práce prověřuje, jestli na dané pracovní místo nelze přijmout českého občana Získat dlouhodobý pobyt; Získat trvalý pobyt; Dlouhodobé vízum v ČR. Dlouhodobé vízum se vydává za účelem pobytu přesahující 90 dnů (krátkodobý pobyt), ale nepřesahující dobu 6 měsíců. Jako účel vydání dlouhodobého víza se rozlišuje: Studium - žádost se podává například v případě výměnného pobytu

Pobyt cizinců na území České republiky Pobyt občanů ze

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování zjednoduší pobyt cizincům, kteří hodlají v České republice realizovat tzv. významnou investici, což je alespoň 75 milionů Kč a vytvoření minimálně 20 pracovních míst. Budou muset předložit podnikatelský plán Zavedení víza k pobytu za účelem sezónního zaměstnání. Vízum může mít charakter krátkodobý i dlouhodobý a jeho zavedení do praxe umožnila až právě citovaná novela. Limitujícím faktorem je skutečnost, že na rozdíl od dlouhodobých víz jiných se toto vydává pouze na dobu 6 měsíců sloučení rodiny, podejte tuto žádost urychleně nyní. Po platnosti novely zákona už nebude možné z víza za účelem strpění pobytu podat žádost o zaměstnaneckou kartu dříve, než po 3 letech pobytu na strpění a v případě sloučení rodiny min. po 6 měsících pobytu na strpění. 8

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Nejčastějšími důvody bývá sloučení rodiny, soužití partnerů, studium nebo podnikání. Dlouhodobé vízum za účelem podnikání je určené osobám, které chtějí v České republice vykonávat podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění. DLOUHODOBÝ POBYT Přechodný pobyt za účelem sloučení rodiny Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny na územ . Upozornenie pre občanov USA: Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických Dlouhodobý pobyt pro osoby s vyšší kvalifikací je povolen takzvanou modrou kartou Jednat se tak musí třeba o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, dlouhodobý pobyt za účelem studia, dlouhodobý pobyt za účelem podnikání, pozvání, kulturním či za účelem zaměstnání Dlouhodobé vízum je udělováno s platností nejdéle na dobu 1 roku, za účelem sezónního zaměstnání nejdéle na dobu 6 měsíců. Platnost víza, pokud byla stanovena kratší než 1 rok (resp. 6 měsíců), lze prodloužit, maximálně však na dobu 1 roku (resp. 6 měsíců) Existuje i krátkodobé vízum určené k pobytům do 90 dnů

Druhy pobytů na území České republiky Šance Děte

 1. . 6 měsíců ode dne plánovaného vstupu na území Vízum Bali, Indonésie na letišti. Občané ČR a SR nepotřebují víza pro vstup do Indonésie do 30 dnů pobytu zejména za účelem turistiky, rodinné.
 2. Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu (označuje se písmenem D) za účelem: zaměstnání - zaměstnanecká karta a modrá karta, sloučení rodiny, studia, vědeckého výzkumu, pobytu rezidenta jiného členského státu EU, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu
 3. istrativu potřebnou pro vydání víza, za zaměstnavatele vyřídí pracovní agentura IRS Czech

Žádost o povolení k pobytu ze strpění; Pokud v ČR pobýváte na dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu a chcete požádat o zaměstnaneckou kartu nebo pobyt za účelem sloučení rodiny, podejte tuto žádost urychleně nyní

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému byla vydána tzv. zaměstnanecká karta, lze podat pouze za podmínky, že držitel. 1. 2017 mělo hledět jako na žádost o udělení dlouhodobého víza ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců nebo jako žádost o udělení dlouhodobého pobytu za účelem společného sloučení rodiny ve smyslu § 42a téhož zákona

VisaPoint - Vítejt

Zaměstnanecká vízová a pobytová agenda. Specializujeme se na vízovou problematiku společností zaměstnávající cizince, například jazykových škol, zaměstnávajících velké množství zahraničních učitelů, nebo poboček mezinárodních firem, kde pracují manažeři a specialisté z celého světa.Vedeme průběžnou agendu víz a pracovních povolení zahraničních. Vízum k pobytu typu D+C je udělováno za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, nebo studia nebo vědeckého výzkumu na území ČR. Takto udělené vízum umožňuje pobyt jak v ČR, tak i v jiných zemích schengenského prostoru po dobu prvních 90 dnů jeho platnosti Po platnosti novely zákona už nebude možné z víza za účelem strpění pobytu podat žádost o zaměstnaneckou kartu dříve, než po 3 letech pobytu na strpění a v případě sloučení rodiny min. po 6 měsících pobytu na strpění. 8 dlouhodobý pobyt - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

ČR novým domovem. Jak vyřídit dlouhodobé vízum pro cizince ..

Jedná se o vízum za účelem sloučení rodiny. Moc mi dále není jasná otázka cestovního a zdravotního pojištění po dobu pobytu mé ženy v ČR. dlouhodobý pobyt a dlouhodobé vízum . Vase manzelka tu muze pracovat bez pracovniho povoleni, ma narok na ceske zdravotni pojisteni a zdravotni peci zdarma, jeji deti tu mohou. Dlouhodobý pobyt Vízum nad 90 dnů - 1 rok za účelem: zaměstnání / podnikání /studia lze prodlužovat - max. doba 1 rok - žádost podat nejpozději před 14 dny před uplynu-tím doby povoleného pobytu na příslušném inspektorátu cizinecké policie, dle místa va-šeho pobytu (dále CP) - musí trvat stejný úče (§ 169h odst. 2 c) zákona o pobytu cizinců) FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU / TRVALÉMU POBYTU. čeština + angličtina (pdf, 814 kB) Zaměstnanecká karta: čeština + angličtina (pdf, 445 kB Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny s jednatelem spol. 2. Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání. Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání se uděluje na žádost ci - zinci, který hodlá pobývat na území ČR za účelem výkonu činnosti závislé na ročním . období. Typicky se jedná o profese v zemědělství, lesnictví, vinohradnictví.

Povolení k pobytu pro výuku - dlouhodobé studentské vízum v České republice. Studentské vízum nebo vízum za účelem studia v České republice se vydává po vstupu na střední nebo vyšší vzdělávací instituci registrovanou u Ministerstva školství České republiky. Vzdělávací instituce jsou rozděleny na státem akreditované, státem neakreditované, stejně jako. Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny na. Když vezmeme v potaz, že v roce 2011 bylo nejčastějším účelem podání žádosti o dlouhodobý pobyt sloučení rodiny (až 46,2%), jsou průtahy v řízeních dotčeny právě rodiny, které se domáhají svého práva na respektování rodinného života (3) Pro povolení. zejména v otázkách pobytu (například pokud má žena pobytové oprávnění za účelem sloučení rodiny), financí, ale mnohdy jde také o závislost sociální. Ženám na rodičovské dovolené například chybí sociální síť kontaktů v podobě příbuzných a kamarádek, kterým by se mohly svěřit vyřídíme Schengenské pracovní vízum (90 dní) vyřídíme dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů) za účelem sezónního zaměstnání vyřídíme všechny dokumenty pro Vaše nové zaměstnance pomoc zaměstnancům při vyřízení pobytových oprávnění na MV ČR.( změna zaměstnavatele, prodloužení pobytu, sloučení rodiny Můžeme vám pomoci vyřešit nejrůznější situace týkající se moderní rodiny. Mezi naše služby patří zastupování v následujících typech řízení: • dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny • povolení k dlouhodobému pobytu • povolení k přechodnému pobytu rodinných příslušníků občanů E

Pokud zde cizinec pobývá za účelem podnikání, musí tento účel plnit. Pokud při tom bude zvládat i brigádu, je to možné, musí však požádat o pracovní povolení. Pokud zde pobývá za účelem studia, musí rovněž plnit účel - studovat. Pokud stíhá i pracovat může, pracovní povolení se nevyžaduje dlouhodobÝ pobyt za ÚČelem spoleČnÉho souŽitÍ rodiny na ÚzemÍ Žádat můžete, pokud jste: • manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince s povoleným pobytem či azylanta (manželství muselo vzniknout před udělením azylu o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dob-rovolné služby. Směrnice 2003/86/ES explicitně zakotvuje při splnění stanovených podmínek právo na sloučení rodiny, což potvrdila i judika-tura Soudního dvora Evroé.

Video: Organizace pro pomoc uprchlíkům — Praktické rad

Žádost o trvalý pobyt podaná držitelem dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny s jednatelem s.r.o. Mgr. David Netušil, advokát 2021-08-10T19:07:55+02:00 10.12.2018 | Kategorie: Dlouhodobý a trvalý pobyt občana ze 3. státu | Právní specializace: Cizinecké právo Na základě šetření bylo zjištěno, že u vybraných druhů pobytu (zejm. u dlouhodobých pobytů za účelem sloučení rodiny, či studia) a v případě některých zemí (např. Ukrajina, Kazachstán, Vietnam) je dlouhodobě nemožné se do systému zaregistrovat Výhradním účelem článku 8 je požadovat určitou dobu stálého pobytu a určitou míru integrace, aby se zajistilo, že ke sloučení rodiny dojde za příznivých podmínek. K předcházení účelovým sňatkům existují vhodnější prostředky, například posuzování případů na individuálním základě Povolení k dlouhodobému pobytu může být vydáno pro následující účely: studium, vědecký výzkum, podnikání, sloučení rodiny, investování. Neplnění účelu pobytu může být důvodem pro zrušení povolení k dlouhodobému pobytu, zamítnutí prodloužení dlouhodobého pobytu nebo zamítnutí udělení trvalého pobytu. 326.

o pobyt za účelem provádění výzkumné činnosti, na území Unie, aniž by byly dotčeny pravomoci členských Směr nice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, Na zaměstnané stážisty, kteří přicházejí pracovat do Unie z důvodu převedení v rámci. Stěžovatel se totiž například může starat o děti a manželka pracovat, popř. existují pokračování zákonem upravené alternativy, jak získat na území České republiky legální dlouhodobý pobyt po zastavení řízení o správním vyhoštění (např. vízum za účelem strpění nebo dlouhodobý pobyt za účelem sloučení. Ta byla zavedena loni v létě a postupně nahrazuje dřívější zelenou kartu i dlouhodobé pobyty za účelem zaměstnání. Zaměstnanecké karty spravuje ministerstvo vnitra. Spolu s modrými kartami, které jsou určeny pro vysoce kvalifikované uchazeče (tedy vysokoškoláky nebo osoby s vyšším vzděláním), jich ministerstvo ke. Vyřizujeme (mimo jiné) i pobytová oprávnění, jejichž účelem je sloučení rodiny, zabýváme se extradicí a vyhoštěním, poskytujeme právní pomoc k prodloužení víz (i za účelem podnikání) a v rámci odvolacího řízení poskytujeme právní služby při odmítnutí Vaší žádosti ˙(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn podat cizinec v postavení uvedeném v odstavci 1 písm. a), b) nebo c) vůči cizinci, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo za tímto účelem na území pobývá. 12. 2016 Žádost o udělení dlouhodobého víza. O dlouhodobý pobyt neboli pobyt nad 90 dní lze zažádat pro různé účely, například za účelem studia, podnikání, poznání kultury, nebo na základě pozvání do ČR. Pokud by se jednalo o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, musí cizinec požádat o zaměstnaneckou kartu.