Home

Přeložka nadzemního vedení

 1. Jak nákladná je přeložka nadzemního vedení nn do 1kv v délce 50m? « kdy: 01.05.2019, 14:56 » Na pozemku který mám vyhlédnutý pro koupi se nachází nadzemní vedení nn do 1kV (pravděpodobně přípojka k sousednímu RD)
 2. Domů Poradna Stavební povolování přeložka nadzemního vedení NN a odstranění konzol z RD přeložka nadzemního vedení NN a odstranění konzol z RD 1.3.2011 dotaz vložil: Jan Fiše
 3. Město Krnov - O smlouvě budoucí - ostatní - Přeložka nadzemního vedení NN - Mariánské pole - Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie. Publikující smluvní strana. Název subjektu: Město Krnov
 4. Náplní práce je řešení dopravy v centru města Havlíčkův Brod. Zejména se jedná o úpravu pozemní komunikace II/150, která spočívá ve změně organizace dopravy v ulicích Dolní, Žižkova a Na Ostrově ze stávajícího obousměrného.

Přeložka přípojky NN bude provedená od fakturačního elektroměru umístěném na stávajícím sloupu nadzemního vedení NN na pozemku p.č. 340/25, kde bude umístěn fakturační elektroměr. Stávající vzdušné vedení přípojky bude demontováno a provedeno nové zemním kabelem Pfeložka nadzemního vedení T-mobile a SO 0405 přeložka oplokabelu Metro 5/16 Čl. Vlil Závěrečná ustanovení Do okamžiku nabytí účinnosti budoucí smlouvy, je investor oprávněn vstupovat na Dotčený pozemek v rozsahu stanoveném v budoucí smlouvě. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným neb Záměrem je přeložka nadzemního vedení o napěťové hladině 110 kV, v celkové délce 1,14 km. Stávající trasa vedení (v úseku stožár č. 6 - stožár č. 10 - varianta A, resp. stožár č. 11 - varianta B) je vedena od křižovatky ulic Kbelská - Veselská v přímé linii směrem severním a t

přeložka nadzemního vedení 7.3.2007 Dobrý den, hodláme postavit rodinný dům na pozemku, kterým vede napříč po straně u komunikace elektrické vedení středního proudu (betonové sloupy) SO 421 Přeložka nadzemního vedení 22 kV ČEZ Přípojka Kuří km 75,600 SO 422 Přípojné místo ČEZ pro TS 22/0.4 kV ŘD Kuří km 75,450 SO 423 Úprava kabelového vedení ČEZ TR110 Říčany - Průhonice Přeložky a nová vedení NN, VO, napájecí vedení SO 430 Sloupová TS 22/0.4 kV, 100kVA ŘSD ČR Kuří km 75,450. EG.D - úprava nadzemního vedení, smlouva zatím neuzavřena CETIN a.s. - Přeložka nadzemního vedení v km 0,860, přeložka dálkového kabelu v km 1,398 , smlouva zatím neuzavřena Ke stažen nad PVSEK . Výkopové práce v blízkosti sloup ů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK ) je povinen provád ět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p ředpis ů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup ů. 7 Stavba je členěna na objekty SO 001 Demolice mostu, SO 181 DIO, SO 201 Most ev.č. 413-013, SO 401-Přeložka nadzemního vedení NN, SO 451 Přeložka nadzemního sdělovacího vedení, SO 501 Přeložka STL plynovodu

Přeložka nadzemního vedení elektrické energie v celém území rozvojové zóny Hrušov byla nejprve připravovaná jako jednoetapová, nicméně následně se jevilo jako nejvhodnější rozdělení realizace přeložky nadzemního vedení na více etap. I. etapa přeložky nadzemního vedení VN 22kV již byl .Lobendava, rozšířeni silnice 11/262,přeložka nadzemního vedení na st. p. č. 326, 337 ap. p. č. 185, 899/3, 899/7, 1844/2 a 1880 v obci a kat. území Lobendava. Popis stavby Jedná se stavbu technické infrastruktury, nadzemního telekomunikačního vedení samonosným telekomunikačním kabelem. Trasa zemního kabelu je vedena z. Úřední deska - II/115 Černošice,rekonstrukce silnice - SO 301 - dešťová kanalizace,SO 302 - přeložka vodovodu,SO 410 přeložka veřejného osvětlení + přisvícení přechodu a SO 411 přeložka nadzemního vedení NN - Oficiální stránky Města Černošice30.6.201 O smlouvě budoucí - ostatní - Přeložka nadzemního vedení NN - Základní informace Tato smlouva je formálně v registru smluv platná, ale obsahuje tak závažné nedostatky v rozporu se zákonem , že ve skutečnosti platná velmi pravděpodobně není Přeložka Přeložka nadzemního vedení VN 35 kV (dv vedení 3 x 120 AlFe) - dle dnešní situace přeložka stožárů, uvolnní ploch pro zástavbu podél východní strany navrhované komunikace Trafostanice LB 0275 Vesec - u vodojemu, 1 x 400 kVA, z r. 1967, probhla modernizace s 1 novým slou- pem vedení 35 kV, umístní trafostanice v.

Předmětem stavby byla rekonstrukce nadzemního volného vedení VN 22 kV (vývod VN 7606 Višňová) , které bylo za hranicí životnosti (1954 a 1958). Nadzemní volné vedení VN 22 kV bylo na mnoha místech zcela zničeno povodní v roce 2010. Jedná se o celkovou rekonstrukci kmenového nadzemního volného vedení VN 22 kV v délce cca 2.400 Přeložka se nachází v prostoru připravovaného záměru — Rekultivace na území Kozinec, který řeší úpravu dané lokality postižené důsledky poddolování. Kapacita (rozsah) záměru: Přeložka nadzemního vedení VVN 2 x 110 kV Č. 630/678 v délce 2,478 km s 11 novými stožáry. Stávající vedení v délc Rozhodnutí o umístění stavby Přeložka nadzemního vedení NN, kabelového vedení NN, přípojek NN a betonového sloup

SO 461 Přeložka podzemního vedení CETIN a.s. v km 118,588-118,630 SO 460 Přeložka nadzemního vedení CETIN a.s. v km 117,611-118,192 ŘADA 900 - VOLNÁ ŘAD SO 451 Přeložka závěsného optického kabelu (E.ON), Suchý Vrch (km 1,1 - 1,3) SO 461 Přeložka nadzemního telefonního vedení (CETIN), Pohorská (km 0,120) SO 462 Přeložka telefonní kabelové trasy (CETIN), (km 1,050 - 1,370) PLYNOVODY - SO 500 SO 501 Přeložka STL plynovodu v km 0,130 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB - SO 70 Přeložka nadzemního vedení NN, kabelového vedení NN přípojek NN a betonového sloupu Hana Kaderková. Přeložka nadzemního vedení ČEZ ul. Na Habří, Roztocká Paní starostka vysvětluje, že se jedná o lokalitu, kde bude probíhat kompletní rekonstrukce vozovky a souběžně by měla být provedena přeložka nadzemního vedení ČEZu v celé ulici Na Habří + přeložka od Hejdukových na počátek obce, čímž bude všechno vedení.

přeložka nadzemního vedení NN a odstranění konzol z RD

Město Krnov Registr smlu

ČEZ - vedení přes pozemek, věcné břemeno. Ahoj všem, máme možnost koupit super pozemek, přes který ovšem vede podzemní vedení NN do 1kV. Na pozemku není žádné věcné břemeno. Majitel pozemku nám tvrdí, že to tam ČEZ vede v podstatě načerno. Že si máme vydupat, aby ČEZ vedení odstranil a že to ve stavbě. SO 411 - Přeložka venkovního vedení VN 22kV v km 25,73 Změna stavebního objektu SO 411 se týká křížení nadzemního vedení VN50 p.Moravský Písek Háj s projektovanou silnicí D55 v km 25,77 ve stavbě 5509. V původním ÚR z roku 2014 bylo navrženo přeložení stávající odbočky z vedení VN50 k trafostanici 51084 Předmětem řešení této stavby je přeložka nadzemního vedení NN a nová kabelová přípojka NN v Lidmovicích. Vedle stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV v provedení holými vodiči AIFe6 4x35mm 2 se postaví nový betonový sloup JB 9m/6kN na zahradě u rodinného domu čp. 6 na pozemku parc.č. 21 - SO 402 - přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení 11kV do nové trasy pro uvoln ění koridoru pro budoucí dálnici D35. P řeložka vedení bude mezi nov ě vloženými stožáry do trasy stávajícího vedení č. 123 a 129. Nová trasa p řeložky bude mít délku 1936m

Přeložku nadzemního vedení VN 22 kV do zemního kabelového vedení VN 22 kV Dolní Bečva - Radhošť, přeložka VN 62 do kabelu (dále jen stavba) na pozemku parc. č. 812 (trvalý travni porost), 819 (orná půda), 820 (trvalý travn Umístění elektro vedení v rámci stavby Rekonstrukce mostu přes trať ČD ve Studénce, přeložka nadzemního vedení. Rozsah věcného břemene bude upřesněn po ukončení stavby na základě geometrického plánu. Pořadové číslo smlouvy Silnice Parcelní číslo Katastrální území Způsob dotčení Břemeno bm Jedn. cena. řešení územní studie je přeložka nadzemního vedení. Tu sice ÚP navrhuje přeložit jihovýchodním nadzemním obchvatem, ale již dříve bylo připuštěno její alternativní řešení zemním kabelem při využití sousedních ploch B 05 a B 15 a řešení této studie na tuto skutečnost navazuje

Prohlížení dle předmětu přeložka nadzemního vedení

 1. přeložka nadzemního vedení nízkého na-pětí v lokalitě Hradčany, kde již byli někteří z vás osloveni s žádostí o souhlas s využi-tím vašich pozemků pro uložení nového vedení do země. Akce by se měla realizo-vat pravděpodobně z jara příštího roku a je plně v režii fi rmy E-ON. Obec plánuj
 2. Umisťovanou stavbou byla přeložka stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí do výkopu vedeného podél stávající komunikace. Nejde o nové zasíťování elektrickým vedením. Z platného územního plánu obce Husinec je zřejmé, že stavba se nenachází uvnitř registrovaného významného krajinného prvku č. 26 V.
 3. pŘeloŽka cetin pŘeloŽka plynovod pŘeloŽka elektro vymezenÍ ÚzemÍ Ús6a přeložka nadzemního vedení vn přeložka nadzemního vedení vn plochy lesa hranice ochrannÉho pÁsma el. komun. vedenÍ dopravnÍ infrastruktura komunikace i. tŘÍdy navrhovanÁ zeleŇ mhd - trasy a zastÁvky autobusŮ ČerpacÍ stanice phm hranice ploch.
 4. Přeložka silnice III/29926 (km 121,97) trvalá SO 122 Přeložka silnice II/300 (MÚK Kocbeře) trvalá SO 123 Úprava nadzemního vedení VVN (2x110kV) km 113,6 trvalá SO 410 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 114,65 trvalá SO 41
 5. SO 463 Přeložka vedení společnosti O2 na přeložce silnice III/23921 - Předmětem projektu je řešení přeložky kabelových tras sdělovacích vedení společnosti O2 v prostoru výstavby plánovaných přeložek silnic I/16 a III/23921 <.> 463.1 Přeložka nadzemního vedení společnosti CETIN na přeložce silnice III/23921 v km 1,0
 6. Přeložka nadzemního vedení veřejného osvětlení (není podmínkou jen z důvodu větší estetizace vstupních prostor) V době zpracování tohoto investičního záměru nebyla známa investice, na které se bude muset podílet investor, v souvislosti s podáním žádosti
 7. stÁvajÍcÍ nadzemnÍ vedenÍ vn stÁvajÍcÍ nadzemnÍ vedenÍ vn - ruŠenÁ ( pŘeklÁdanÁ ČÁst ) stÁvajÍcÍ sÍtĚ: tlakovÁ kanalizace splaŠkovÁ vodovod pŘeloŽka nadzemnÍho vedenÍ vn ( nov Ě podzemnÍ vedenÍ ) navrŽenÉ sÍt Ě: vodovod novÉ vedenÍ nn - pŘÍvody k domŮm - veŘejnÉ osvĚtlenÍ ing. j. sladkÝ ing.arch

vedení SO 02-01-03 Přeložka ZOK a koordinace s trakčním vedením SO 02-01-02 t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, ukolejnění kovových konstrukcí SO 02-06-02 Přeložka nadzemního vedení VN SOUVISEJÍCÍ INVESTICE EON SO 02-06-03 Přeložka nadzemního vedení VVN SOUVISEJÍCÍ INVESTICE EON SO 02-10-01 Přeložky a ochrany. přeložka nadzemního vedení VVN elektrická stanice 110 / 22 kV plocha rezervovaná pro školství jiná plocha přírodě blízká les na nelesních pozemcích - studie hlavní multifunkční rekreační páteř - stav metropolitní park Slatina - návrh mokřad - stav vodní plocha - stav vodní plocha - studie krajinné rozhraní - studie. - SO 415 - přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení 35kV do nové trasy pro uvoln ění koridoru pro budoucí dálnici D35. P řeložka vedení bude mezi nov ě vloženými stožáry do trasy do stávajícího vedení č. 235 a 235C. Nová trasa p řeložky bude mít délku 227m PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Jak jsme vás již dříve informovali, bude v letošním roce provedena přeložka nadzemního elektrického vedení v ulicích Tyršova, Wolkerova, 9. května a Husova. Přeložka bude spočívat v demontáži vzdušného vedení a v pokládce zemního kabelu

Přípojka vody a přeložka domovního vedení NN pro areál

nadzemního kabelového vedení VN v délce 9,45 m, včetně umístění 1 ks podpěrného sloupu, přes pozemek p.č. 562/4 v k.ú. Šumperk - název stavby Šumperk - Zábřežská, přeložka vedení VN. Povinný z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 Budou nově vybudovány přípojky vodovodní, kanalizační (dešťová, splašková), plynovodní, přeložka nadzemního vedení VN a přípojka NN. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 12 500 000,00 Kč Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení: Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne Výslede SO 311 Přeložka vodovodu SmVaK SO 421 Osvětlení přechodu pro chodce SO 461 Přeložka nadzemního vedení Télefonica 02 Podrobné informace a podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr (slepý rozpočet), které jsou součástí zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 8 700 000,00 Kč Druh Z Kompletní dodávka a realizace splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a plynovodu. Kanalizace celkem: 1 107 m Dešťová gravitační kanalizace: 718

Odborná stavební poradna: Inženýrské sítě,studny, ČOV

SO 402 - Přeložka sdělovacího vedení Stávající sloupy trasy nadzemního vedení sdělovacích kabelů jsou v kolizi se stavbou, a proto musí vedení přeloženo a ochráněno na finanční náklady města Pohořelice dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před zahájením stavebního povolení Celkové délka zdi 123,06 m, maximální výška zdi 5,70 m. Podél komunikace byl zřízen i nový chodník pro pěší. Součástí stavby byly i přeložky inženýrských sítí - přeložka vodovodu DN125 délky 71 m, DN150 délky 25 m, DN250 délky 30 m, přeložka nadzemního vedení VN 35kV a veřejného osvětlení

nadzemní vedení 4 3.000 3.000 254/2 nadzemní vedení 12 celkem 3.000*) Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 Odůvodnění: Přípojka elektro k RD. *) Uvedená základní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši Za účelem lepšího využití rozvojových ploch je navržena jedna dílčí přeložka nadzemního vedení VN 22kV. Ostatní vedení budou zástavbou respektována. 11

Přepnout navigaci. čeština; English; русский; čeština . čeština; English; русский; Přihlásit s - SO.27 - PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ VN - již vydané pravomocné územní rozhodnutí Magistrátu m ěsta Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.: MgMT/038929/2019, ze dne 1. 4. 2019, o umíst ění stavby TP-Modlany-přeložka VN, CTP Invest, I. et.; územn Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - přeložka VN 22 kV na pozemcích 113/8, 222/2, 222/3 a 239/6, vše v k.ú. Strančice . M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E V ochranném pásmu nadzemního vedení se nesmí zvyšovat,. - Varianta 1: přeložka vedení VN do podzemní trasy, která lemuje již vybudované NN vedení, tj. odstranění stávajícího nadzemního vedení a vybudování nové podzemní trasy (předpokládané náklady na realizaci jsou ve výši 720.000,00 Kč, realizaci by provedl E.ON Předpokládáme, že SO 401 - Přeložka nadzemního vedení NN a SO 402 - Přeložení a ochrana vedení Telefonica O2 nejsou předmětem nabídky, když nemají výkazy výměr a v projektu a v průvodní zprávě je uvedeno, že tyto 2 objekty řeší samostatný projekt a dodávka a montáž bude v kompetenci ČEZ, respektive O2

SO 17 Přeložka el. nadzemního vedení VN. SO 18 Zemník s úpravami SO 01 Ochranná hráz H1 - mezi mostem 416-022 a inundačním mostem 416-021. Objekt navazuje na SO 02 Ochranná hráz na LB Jihlavy za mostem a SO 04 Ochranná PB hráz nad inundačním mostem 416-021 navržené v rámci intravilánu města. Délka hráze 421,07 m plynu, veřejné osvětlení, přeložka nadzemního vedení VN a trafostanice. Uvedené sítě jsou připraveny pro napojení 2. etapy výstavby. 1. etapa výstavby byla zpracována pod názvem Vracov - přístupová komunikace k průmyslové zóně Padělky u Slokova. V zájmové lokalitě se nenacházejí žádná chráněná území TE 3.01 přeložka nadzemního vedení el. energie VN. TD9 změna trasy místní komunikace pro lokalitu Zadní Hyndrtál. Nop 7 plocha pro nádrž ochrannou (poldr) u cihelny. TV 3.03 vodovod pro lokalitu Zadní Hyndrtál. TP 3.03 plynovod pro lokalitu Zadní Hyndrtál . TK 3.03 kanalizace pro lokalitu Zadní Hyndrtá Elektrika - Přeložka nebo nová přípojka? 25. 11. 2018. Ahoj, jsem zde nový a rád bych se poradil s někým, kdo možná řešil podobnou situaci, jakou musím vyřešit nyní já. Jedná se o pozemek rozdělen do 2 parcel. Na pozemku leží dům, který se bude demolovat. Elektrické vedení je zde řešeno vzduchem a to přímo do domu.

Doplnění a přeložka veřejného osvětlení v ulici Jirkovská . Další investiční akce byla minulý týden dokončena. V rámci této stavby došlo k doplnění jedné lampy veřejného osvětlení, přeložení stávající lampy a zrušení nadzemního kabelového vedení objektů v jižní ásti této plochy - přeložka nadzemního vedení VN, které prochází ásteně v plochách urených pro výstavbu rodinných domů. Nové vedení přeložky VN bude uloženo v zemi a povede ve veřejném uliním prostoru jižně podél plánované nov

Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná I

Přeložka elektrického vedení. Pokud se rozhodnete pro koupi pozemku asi uvidíte třeba nějaký, na kterém je v části vedení či je vedení na okraji a budete si myslet, že to není žádný problém. Co vás čeká jsou možné výjjímky, nepo tzv. přeložení vedení. S výjimkama ČEZ do určitých mezí souhlasí. územní rozhodnutí o umístění stavby veřejné TI: Veřejné osvětlení, rezervy pro slaboproudé rozvody, přeložka nadzemního vedení a rozvaděče v k. ú. Panenské Břežany [PDF, 5,1 MB] (9.11.2017 Rozvod napojen na stávajícího nadzemního vedení VO vedoucího po sloupech rozvodné sítě ČEZ Distribuce, přípojný bod bude sloup u parcely č. 3100/25 k.ú. Měčín. Stožáry napájeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm2. Svítidla budou osazena na zinkové stožáry silničního typu výšky 8 m s výložníkem - přeložka nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 407/1 v katastrálním území Prádlo. Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť níže uvedené osoby nejsou známy nebo jsou neznámého pobytu. Z žádných podkladů, které má stavební úřad k dispozici, nelze zjistit jejich totožnost

SO 404 Úpravy nadzemního vedení VN 22 kV v km 0,808 SO 411 Úpravy vedení NN 0,4 kV v km 0,016 SO 421 Přeložka sdělovacího vedení MTS u silnice II/117 SO 422 Přeložka sdělovacího vedení MTS v km 0,820 SO 423 Přeložka sdělovacího vedení MTS v km 1,424 ŘADA 500OBJEKTY TRUBNÍCH VEDEN přeložka nadzemního vedení VVN elektrická stanice 110 / 22 kV plocha rezervovaná pro školství jiná plocha přírodě blízká les na nelesních pozemcích - studie Celková podkladová studie pro návrh Metropolitního plánu VÝCHODNÍ MĚSTO Velké rozvojové území Štěrboholy, Dolní Měcholupy, Dubeč Zpracovali: Petr. • Za účelem lepšího využití rozvojových ploch je navržena jedna dílčí přeložka nadzemního vedení VN 22kV. Ostatní vedení budou zástavbou respektována. 11. Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civiln

kabelové vedení VN - podzemní kabelové vedení - neurčeno TS telekomunikační vedení SPOJE STAV NÁVRH radioreléová trasa telekomunikační zařízení zrušení/přeložka nadzemního vedení TS STAV KANALIZACE kanalizace splašková NÁVRH vodovod VODOVOD kanalizace splašková tlakovákanalizace splašková tlaková, čerpací stanic Přeložka nadzemního vedení se jeví jako velmi problematická - v návrhu je proto pro uvolnění území dokumentováno zrušení části této nadzemní trasy v délce 1280 m a její náhrada kabelovým podzemním vedením, v úseku mezi Rožmitálskou a ulicí Na Samotě celkové délky cca 1320 m SO 401 - Úpravy na vedení 22 kV v km 0,722 SO 402 - Úpravy na vedení 22 kV v km 0,958 SO 450 - Přeložka nadzemního vedení v km 0,860 SO 451 - Přeložka dálkového kabelu v km 1,398 SO 702-1A - Oplocení - 1. etapa SO 702-1B - Oplocení - 1. etapa SO 703 - Protihluková opat ření Vymezení území dot čeného vlivy stavby

Všeobecné podmínky ochrany SE

 1. Součástí prodejní ceny je i spoluvlastnictví přístupové komunikace k hranici pozemků a podpovrchová přeložka nadzemního vedení VN v lokalitě mimo pozemky. Atraktivní lokalita v blízkosti Klánovického lesa. Dobré spojení autobusovou linkou PID na metro Černý most (zastávka 350 m od pozemku) nebo vlakem z nedalekých Úval.
 2. D201.3 Přeložka nadzemního vedení NN, pozemek pare. č. 99, 413/10, 413/23 Nadzemní vedení NN od trafostanice až k HDS bytových domů, které zasahuje do prostoru nově budovaného objektu, bude nově napojeno kabelovým vedením. Kabel bude nově uložen ve výkopu, přes stávající komunikaci bude kabel uložen protlakem
 3. SO 450 -Přeložka nadzemního vedení v km 0,860 SO 451 -Přeložka dálkového kabelu v km 1,398 SO 702-1 -Oplocení -1. etapa SO 703 -Protihluková opatření Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst
 4. Přeložka nadzemního vedení nízkého napětí Na Vrchách ČEZ a.s. Dokončeno 3 Chodník 1 Turská Město Libčice Dokončeno 4 Chodník 2 Stará Sahara Město Libčice Dokončeno 5 Chodník 3 Stará Sahara Město Libčice Dokončeno 6 Chodník 4 Borovského Město Libčice Probíhá 7 Oprava fasády MěÚ, výměna část

II/413 Vítonice most ev

Dále je součástí projektu doplnění veřejného osvětlení o 11 světelných míst, přeložka optického kabelu PRE a přeložka nadzemního vedení Telefonica O2. Dopravním omezením je úplná uzávěra části Malešické ulice v celém rekonstruovaném úseku koridor nadzemního vedení VVN 110 kV 2 %2 plocha terminálu veřejné integrované dopravy plocha pro umístění dopravní infrastruktury - silniční DS11 Silnice III/18033; Dobřany, přeložka silnice s napojením na navrhovanou křižovatku DS8; 2-pruh DS12 Silnice III/18037; Dobřany, okružní křižovatka včetně souvisějících. Součástí akce je i přeložka kanalizace, nadzemního vedení elektřiny, veřejného osvětlení a úprava vodovodní přípojky i plynovodu. Obec zaplatí obruby, navazující plochy, polní cestu, sanaci svahu nad ní, přeložku veřejného osvětlení a náhradní výsadbu

Jednak to byla demolice rodinného domu č.p. 16, který stál v plánované trase chodníku a také přeložka 5 ks betonových sloupů nadzemního vedení NN (realizovaná v roce 2018). Tyto sloupy byly rovněž v kolizi s pěší komunikací, a tak se musela u společnosti ČEZ vyřídit a uhradit jejich přeložka zřídit služebnost inženýrské sítě (přeložka nadzemního vedení NN) na části pozemku p. č. 584/1 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, v Přeložka nadzemního vedení ČEZ - ul. Českobrodská a V Průhonu Od zhotovitele stavby, společnosti Elmoz Czech s.r.o., jsme získali aktuální informaci, že stavební práce spojené s uložením nadzemního vedení v ul. Českobrodská a V Průhonu do země budou zahájeny na přelomu května a června. Vlastníci dotčenýc E1 - Přeložka Vzdušného vedení nn, 6 kV, v délce 600 m. (uvolnění ploch pro výstavbu RD). Ochranné pásmo nadzemního vedení činí 10m od krajního vodiče na každou stranu. E2 - el.rozvody na navrhovaných plochách pro výstavbu RD. Ochranné pásmo el.kabelového vedení 1 m od osy na každou stranu - Částečná přeložka nadzemního elektrického vedení VN (posun sloupu). Územní studie řeší koncepci prostoru jako jeden celek s tím, že respektuje technický koridor v trase navrhované nové účelové komunikace a bude respektovat již vypracované projekční podklady na obsluhu území

Město Černošice-II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

pŘeloŽka silnice ii/152 dk11 koridor homogenizace trasy silnice ii/152 - š. 80 m (přeložka) z35 tr tr Čs vvvkk tr ochrannÉ pÁsmo radioreleovÉ trasy ochrannÁ pÁsma tras technickÉ infrastruktury vvv k v k v k v kkk v kk vvv k v kk v k vvv k s nadzemnÍ vedenÍ vn 22 kv / ke zrušení. sloužící na sušení hadic, přeložka nadzemního vedení Telefonica O2 do podzemních chrániček (vyvolaná investice), zvětšení vjezdu u hasičské zbrojnice pro zajíždění vozíku dobrovolných hasičů, rozšíření ploch SO 334 Přeložka koryta potoka pod H. Lhotou. SO 381 Úprava meliorací. SO 416 Přeložka vedení VN v km 3,730. SO 437 Přeložka vedení NN pro RS plynu. SO 438 Přeložka vedení NN pro ČS LPG. SO 453 Přeložka vedení VO v km 3,750. SO 485 Přeložka dálk. opt. kabelů v km 3,750. SO 522 Přeložka STL plynovodů v km 3,73

To ale neznamená, že nebudou pokračovat další, především venkovní práce. Terénní úpravy, opravy schodiště, vybudování parkoviště, přeložka nadzemního elektrického vedení. To jsou ale práce, které neovlivní zpřístupnění objektu veřejnosti a mohou pokračovat až do září. Foto a text Karel Knap Součástí stavby je mobilní hrazení, vyvolaná přeložka podzemního vedení VN kabelů ČEZ Distribuce, a.s. a přeložka nadzemního vedení sdělovacího kabelu Sokolovské bytové, s.r.o. Stávající kamenná zeď se navýší nad úroveňprotipovodňové nivelety 401,80 Předmět plnění: - jedná se o novou stavbu zahrnující komunikaci, vodovod, kanalizaci a vedení veřejného osvětlení, vše napojeno na stávající místní komunikaci a stávající inženýrské sítě ve městě - projektu pro realizaci záměru výstavby nových RD a rozparcelování lokality pro individuální výstavbu 10 RD předchází přeložka 2 sloupů nadzemního vedení. Dále potom přeložka nadzemního vedení do země v celé obci, pokrytí obce optickým kabelem, nové veřejné osvětlení a pokračování úprav veřejných prostranství. OLEŠNICE Starosta Zdeněk Šich, místostarosta Radek Čermák. Zásadní je oprava místních komunikací, nová elektrifikace ve středové části obce a nové.

O smlouvě budoucí - ostatní - Přeložka nadzemního vedení

Dále byla provedena přeložka kabelu Telefónica O2, demontáž nadzemního vedení vysokého napětí a jeho přeložka včetně nové trafostanice, nové veřejné osvětlení, rozsáhlé sadové úpravy, které obsahují založení trávníků, pastvin a luk, výsadbu stromů, keřů a rostlin, vysazení vodních rostlin, v habrovém. odtěžení stávajících konstrukci) proběhne vynucená přeložka nadzemního kabelového vedení společnosti Cetin. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění: červenec 2021 - říjen 2021 Místo plnění: Ústí nad Orlicí 6. Způsob hodnocení nabídek Kritéria pro hodnocení nabídek respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn; je navržena přeložka výšková hladina zástavby - max. 2 NP s možností podkroví Z19 Divišov SO (RD) zajistit obsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prostranství a ploch pro doprav

DotInfo (Informace o dotacích) - Zveřejňování dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomoc 6. Přeložka nadzemního a kabelového vedení - žádost o souhlas MV 7. Řešení podnětu paní Koníčkové 8. Žádost chatařů - dopravní značky 9. Různé 10. Úkoly pro členy MČ 11. Žádosti a podněty směrované k MMPr 12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 13. Závěr Zápis z průběhu schůze: Bod

Višňová rekonstrukce vedení VN 22 kV - EMJ s

Stávající vedení silnice I/2 od křižovatky u Nových Dvorů by tak bylo převedeno do silnic II. třídy a ponecháno v současné trase. II/327: (Nové Dvory - Týnec nad Labem - Chlumec nad Cidlinou) - výhledové vedení této silnice mezi Novými Dvory a Týncem nad Labem souvisí s navrhovanou přeložkou silnice I/12 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Obec Horní Slivno leží v území, pro které je zpracována Územní prognóza VÚC Mladoboleslavsko (atelier U-24 s.r.o., prosinec 2002).Jiná dokumentace vydaná krajem dosud pro řešené území neexistuje

Stavební úřad: Městys Černá Hor

 1. www.obec-uholicky.c
 2. Navrhované Inženýrské Sítě Stávající Inženýrské Sítě 2
 3. Ořezy stromoví ČEZ Distribuc

Věcná břemena liniových staveb a jejich oceněn

 1. Přeložka sloupu nn - přeložka zařízení distribuční soustav
 2. ČEZ - vedení přes pozemek, věcné břemeno - Pozemek
 3. Krajský Úřad Jihomoravského Kraj
 4. Stavební úpravy vedení NN u č
 5. Zpravodaj obce Bohdalice-Pavlovic