Home

ČSN 73 6425 pdf

ČSN 73 6425-2 (736425) - Technické normy ČS

ČSN 73 6425-1, ČSN EN 12899-1 a Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 30/2001 Sb. Naopak nepředepisuje dopravcům konkrétní technické a výrobní provedení označníku zastávky. Závazná podoba manuálem požadovaných parametrů odpovídá příslušným Vzorovým listů 73 6101. Ve smyslu této normy a příslušných ustanovení ČSN 73 6110, ČSN 73 6425, ČSN 73 6059 a ČSN 73 6060 to jsou: - zastávky linkové osobní dopravy (dále jen za-stávky), - odpočívky, - parkoviště, - čerpací stanice pohonných hmot (dále jen ČSPH), - motoresty, motely, servisy Čsn 73 6425 2 pdf ČSN 736425-2 (73 6425): Autobusové, trolejbusové a . Norma ČSN 736425-2 (73 6425) Vydána dne 1.9.2009. Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanovišt - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, - ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, - ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, - ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště (obě . části)

Hledejte: ČSN 73 6425-1

 1. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací; ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (PDF) ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice (PDF) ČSN 73 4301 Obytné budovy (PDF) a následné změny: změna 1, změna 2, změna
 2. ČSN 73 6425 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku
 3. ČSN 73 6131 Road building - Paved and prefabricated wearing courses Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6131-1 z července 1994, ČSN 73 6131-2 z července 1994 ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1
 4. ČSN 73 6110 736110 01/06 Projektování místních komunikací ČSN 73 6425-1 736425 05/07 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek ČSN 73 0802 730802 05/09 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty Vyhláška č. 100/1995 Sb
 5. [viz ČSN 73 6110: článek 4.1.4 a 11.1.2] [viz ČSN 73 6425-1, článek 5.4.6 a 7.2.5] při vyšších intenzitách IAD má být veřejná doprava oddělená prostorově, optimální je zřizování fyzicky oddělených tramvajových pásů a vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy VH
 6. ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p řestupní uzly a stanovišt ě - Část 1: Navrhování zastávek 3 8.1.1. ČSN 73 4301 Obytné budovy . Title: 398-2009_ČSN_k2013_09 Author: pokmar Created Date: 10/17/2013 1:53:11 P

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení ČSN 73 7507 Projektování. ČSN 73 6425-2 Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6075 z 26. listopadu 1990. Jedná se o druhou část autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, která je zaměřena na řešení přestupních uzlů. Zvláštní důraz je kladen na optimalizaci návrhových prvků v závislosti na velikosti a významu přestupního uzlu zejména. chodníků platí normy ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, na autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávkách, přestupních uzlech a stanovištích platí norma ČSN 73 6425-1 a v hledišti sportovišť a na tribunách platí ČSN EN 13200-3. Norma neplatí pro zábradl ČSN 73 6056 (736056) Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 (736110) Projektování místních komunikací ČSN 73 6102 ed. 2 (736102) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích Další příbuzné normy. ČSN 73 6425-2 (736425 Co je označník, je definováno v ČSN č. 73 6425 - autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky - ve znění ČSN 73 6425-1 a 73 6425-2. Výpis z některých ustanovení ČSN: 7. VYBAVENÍ ZASTÁVEK. 7.1. Označování zastávek. 7.1.1. Zastávky se označují a vybavují označníkem umístěným zpravidla na zastávkové

podmínkách) dle ČSN 73 6425-1 čl. 6.2.2.5. 13. Rozhledové poměry nejsou řešeny, případně jsou nevyhovující. 14. Neuvedena materiálová specifikace pro hmatovou dlažbu (materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 12.03.04. - 06. (technický návo Zastávkový označník: Dle normy ČSN 73 6425-2 se jedná o úplné označení zastávky linkové osobní dopravy včetně zastávky manipulační a dalších zastávek podle druhu dopravních prostředků, které musí být na označníku vyznačeny.21 Informační systém pro veřejnost: Dle normy ČSN 73 6425-2 jsou informačním. Tento manuál vychází především z ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek a Část 2: Přestupní uzly a stanoviště. Včetně změny č. 01 tohoto dokumentu. Provozní údaje vycházejí z aktualizovaného Plánu dopravní obslužnosti LK (2012-2018) - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek - stanoví požadavky na zábradlí u zastávek hromadné dopravy jako ochrany chodců před automobilovou dopravou; - ČSN EN 13200-3 (73 6905) Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky. - umístění BUS zastávky musí být v souladu se závaznou ČSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, a její provedení a vybavení, včetně vybavení prvky zmírňujícími bariérový účinek komunikace v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/200

Josef mengele wiki — josef mengele ([ˈjoːzɛf ˈmɛŋələOprava displeje samsung s8, garantovaná maximální cena

2 2.2.6. ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice 2 3.2.2. ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek 3 8.1.1. ČSN 73 4301 Obytné budov 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425-1, ČSN 73 6056, TP 103, TP 135, vyhl. 398/2009 Sb., vyhl. 501/2006 Sb., 503/2006 Sb. a další. - je navržena v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR) Při zpracování dalších stup ňů projektové dokumentace budou respektovány všechny výše uvedené materiály, jakož i. ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 16. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 17. ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek 18. TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacíc Dle ČSN 73 0873 tab.1 mají být hydranty ve vzdálenosti 200 m od objektu a 400 m mezi sebou, s nejmenší ší řkou potrubí 80 mm a s vydatností 4 l.s-1. Vnit řní odb ěrní místo Dle čl. 4.4 b) ČSN 73 0873 nemusí být v objektu z řízeno vnit řní odběrní místo. 10. Zásahové cesty, p říjezdové komunikace a nástupní ploch

Video: Přednáška Číslo

Příloha 2 - Manuál pro vzhled zastávek v systému PI

ČSN 73 6425-2 (736425) Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6075 z 26. listopadu 1990. Jedná se o druhou část autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, která je zaměřena na řešení. ČSN 73 6425-1 Česká státní norma: Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek DSOJ Dopravní sdružení obcí Jablonecka (Bedřichov, Janov nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová ves nad Nisou, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou). 398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425-2, ČSN 73 6425-1, ČSN 73 6056, ČSN EN 13 201, TP 170, TKP Kapitola 15), pokud je součástí stavby Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky parkovací systém P+R, K+R, B+R nebo P+G, projektová dokumentace musí obsahovat relevantn

Čsn 73 6425 2 pdf, anotace textu normy čsn 73 6425-2

ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425-1, v následujících základních parametrech: Tabulka 2.1: Parametry navrhované tramvajové tratě varianty D Parametr Tramvajová trať Místní komunikace - hlavní trasa Návrhová rychlost 50 km/ho 30 - 50 km/hod Šířkové parametry Osová vzdálenost 3,1 - 3,3 Jízdní pruh 3,0 - 3,2 171. ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. 172. ČSN 73 6430 Geometrické uspořádání kolejí metra.Kolejový svršek metra. 173. TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic. 174. ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení. 175 294/2015 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425-2, ČSN 73 6425-1, ČSN 73 6056, ČSN EN 13 201, TP 170, TKP Kapitola 15). Představení podporovaných aktivi 73 6110 (Projektování místních komunikací), ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na silničních komunikacích), ČSN 73 6425 (Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky), ČSN 73 6056 (Odstavné plochy silničních vozidel), ČSN 73 6021 (Světelné signalizační zařízení), ČSN 73 640 - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí (v platném znění). - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek (v platném znění)

Řízení v podnapilém stavu - ministerstvo vnitra bylo

Blog Na zdi: Státní normy pro projektování - zdarma (BIM

 1. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010), ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupn
 2. Čsn 73 1001 pdf. ČSN 73 1001 byla schválena 8.6.1987 a nabyla účinnosti od 1.10.1988. Nahradila ČSN 73 1001 z 30.6.1966. apod.). 11 Tento manuál vychází především z ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek a Část 2: Přestupní uzly a.
 3. ČSN 73 6425-2 b) Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu c) Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvk
 4. - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2007
 5. Umístění a použití návěstidel, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6425.

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, leden 2006 + Z1, únor 2010 ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek, květen 200 - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí - ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanovišt prostoru 2,0 m. Náběhové klíny zastávky jsou (dle ČSN 73 6425-1) 5 m a 15 m se zaoblením hran o R 10 m, 20 m a 40 m. V rámci úpravy krajské komunikace je řešeno i parkování v jižní části náměstí, kde úprava spočívá ve změně šikmého řazení vozidel na řazení kolmé (dle ČSN 73 6056) a v jednoznačném uspořádání

ČSN 73 6425 ČSN onlin

Standard zastávek PID - Web informující o dokumentu. ABSTRAKT: Tato práce je návrhem vhodného řešení průtahu silnice II/324 Pardubicemi, byla vypracována jako studie proveditelnosti stavby řešení dle příslušných předpisů (vyhláška MMR č.398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6021, ČSN 73 6425-1 a další navazující předpisy a pomůcky). Jedná se především o max. podélné spády komunikací do sklonu 1:12, tj. 8,33 %. 2.5 Bezpečnost při užívání stavb

ČSN 73 6425-2 ČSN onlin

73 6110, Čsn 73 6425-2, Čsn 73 6425-1, Čsn 73 6056, Čsn en 13 201, tp 170, tkp Kapitola 15), soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dl Fakulta stavební VUT je nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Dne 19. září 1899 byla nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. Následně 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v oboru stavebního inženýrství ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část1: Navrhování zastávek Vyhláška ministerstva místního rozvoje č. 369/2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících. Výstražná deska bylo výstražné značení, které československá oborová norma ON 73 6425, účinná od 1. srpna 1978, předepisovala pro tramvajové zastávky jako označení konce nástupního ostrůvku nebo nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, a to jako alternativu ke světelnému výstražnému majáčku.Od roku 1995 norma ČSN 73 6425 použití výstražné desky.

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradl

 1. álů.
 2. ČSN 73 6425-1 V části 1 norma definuje podmínky umisťování zastávek autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravy, jejich technické uspořádání, označení a vybavení. Dále jsou v ní charakterizovány podmínky provozu pěší a cyklistické dopravy v blízkosti zastávek a řešení zastávek pro osoby s omezenou schopností.
 3. álů ve veřejné doprav
 4. ČSN 01 8500 Základní názvosloví v doprav ě (1981) ČSN 30 0027 Základní automobilové názvosloví. Motory vozidel. Definice základních pojm ů (1981) ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky (1995) ČSN 73 6425/Z1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky / Zm ěna 1 (1996

ČSN 73 6425-1 (736425) - Autobusové, trolejbusové a

III/11262 na jízdním pásu tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 6425-1. Zastávky jsou upraveny tak, aby vozidlo zastavovalo u hrany chodníku v zastávkovém zálivu tak, resp. na průběžném jízdním pásu silnice, aby byla zajištěna délka nástupní hrany zastávky L NH =12m. Zařazovací a vyřazovací úsek zastávkovéh ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007). Podmínky snadného pohybu a orientace v městském inženýrství Předpokladem snadného pohybu a orientace je správné zhodnocení omezujících faktorů užívání stavby pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním omezením

(PDF) Přestupní uzly v hromadné dopravě v Ostravě Robin

• ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (příklad obr.) 9 Normy a předpisy - přístup v ČR GIVS 2021, 3.- 4.5.2021, J.Horá 73 6110) na pozemní komunikace. 4) Umíst ění náhradní zastávky autobusové dopravy bude v souladu s čl. 6.1.1.1 ČSN 73 6425-1. 5) Pokud není stanoveno jinak, umíst ění dopravních za řízení musí spl ňovat podmínky stanoven - ČSN 73 6100-2 (736100) Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací (listopad 2008). - TP 171 Vle čné k řivky pro ov ěřování pr ůjezdnosti sm ěrových prvk ů pozemních komunikací (2005). 2.2 Terminologie - Prostor místní komunikace - prostor nad tou částí komunikace, která slouží. tabuky 7 a CSN 73 6425-2. Vzájemné odstupy au obusù pti tésném, polotésném a volném fazeni vodé ných stáni se navrhuje podle CSN 73 6425-2. Parkovací stáni pro autobusy se zpravidla navrhuJí tak, aby cestujicí St povali na chodník . Adobe Reader Soubor Llgravy Zobrazení Dokument Ná*roje Okn

Ochranná zábradlí - průvodce požadavky norem iMaterial

odst. 6.2.1.6 ČSN 73 6425-1. Délka nástupní hrany v délce 12m je navržena dle nejdelšího zastavujícího vozidla. Sjetí vozidel se dle vyjádření provozovatele autobusové dopravy v místě stavby nepředpokládá. Šířka nástupní hrany je navržena v šíři 2,00m - od horní hran - ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, 05/2004, Změna 1, 05/2008, Oprava 1, 06/2010 - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí, 09/1996 - ČSN 73 6425‐1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly -Trasa je celistvá dle ČSN 73 6110 + Z1 či ČSN 73 6425-1. Bezbariérové úpravy-Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiál bezbariérových úprav bude použit v souladu s NV 163/2002 Sb. a s ní V predbežnej norme STN P 73 6425 [76] je definovaný záliv ako súčasť pozemnej komunikácie, Veľká Británia). V Českej republike a ČSN 73 6056 je pojem Parkoviště definovaný ako vonkajší priestor pre parkovanie vozidiel na samostatnej ploche oddelenej od pozemnej komunikácie, na ktorej sú navrhnuté jednotlivé. kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, +R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu Aktivita Telematika pro veřejnou dopravu Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné doprav

ČSN 73 6425-2 www

 1. Zastávka Rodkov domky je umístěna přímo na silnici III/36056, což lze vzhledem k intenzitě dopravy a četnosti spojů / zastavení autobusu připustit (ČSN 73 6425-1, čl. 6.1.1). Docházkové vzdálenosti pro západní část obce přesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze)
 2. přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jak
 3. ČSN 73 6425-1 (736425) A Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště. Část 1, Navrhování zastávek = Bus, trolleybus and tramway lines halt. , s. Norma je platn
 4. . 0,90 m
 5. přestupního uzlu dle ČSN 73 6425 -2, rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu, Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší.
 6. Podmínky pro uvedené zábrany a ochrany obsahují závazné ČSN 73 6201 a ČSN 73 6223. (2) Zřízení a způsob zabezpečení úrovňového křížení silnic a místních komunikací s drahou v případech malého dopravního významu stanoví zvláštní předpisy 2 ) , 15 ) a závazná ČSN 73 6380

ČSN 73 6425-2 (736425) - Autobusové, trolejbusové a

 1. dopravn ě-technickým stavem, či umíst ěním, nevyhovuje požadavk ům platné ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, zejména z hlediska nástupních (výstupních) a čekacích ploch. V ětšina obecních samospráv by si p řála, aby práv ě v jejich obci byla nejvyšší dovolená rychlost maxi máln ě 30.
 2. • ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajovýh tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na dráháh tramvajovýh • ČSN 73 6110 Projektování místníh komunikaí • ČSN 73 6412 Geometriké uspořádání koleje tramvajovýh tratí • ČSN 73 6425 Autousové, trolejusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanovišt
 3. Ing. Patrik B řečka, Ph.D. KPM CONSULT, a. s., Katedra vozidel a pozemní dopravy, TF ČZU v Praze Mgr. Pavel Tu ček, Ph.D. Katedra geoinformatiky, P řF UP, Olomou
 4. Čsn 73 6101, Čsn 73 6102, Čsn 73 6110, Čsn 73 6425-2, Čsn 73 6425-1, Čsn 73 6056, ČSN EN 13 201, TP 170, TKP Kapitola 15). Podporované aktivity: ezpečnost doprav
 5. vyhl. 398/2009 Sb a bod 6. 2. 2. 4 ČSN 73 6425-1 Autobusové. trolejbusové a tramvajové zastávky — v dokumentaci je uvedena výška 120mm. 1.5. Spodní hrana informační tabule o jízdních řádech musí mít spodní hranu nejvýše 1,2 m. Přístup vozíkem musí být možný až k označníku. 1.6

• ČSN 73 6425-2 - Kategorie přestupních uzlů podle významu a funkce a podle velikost. 73. VÝZVA - PŘESTUPNÍ TERMINÁLY II Hlavní podporované aktivity • Parkovací systém = parkoviště, parkovací dům, jeho část, část. kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Indikátory 7 52 01 - Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě 7 40 01 - Počet vytvořených parkovacích míst 7 64 01 - Počet parkovacích míst pro jízdní kola 7 51 10 - Počet osob přepravených veřejnou dopravo Autobusové zastávky budou provedeny v souladu s platnou ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p řestupní uzly a stanovišt ě - Část 1: Navrhování zastávek, a dále v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe čujících. přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Indikátory 7 52 01 - Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě 7 51 20 - Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 7 51 10 - Počet osob přepravených veřejnou dopravou Stránka 4 z přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Indikátory 7 52 01 - Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě 7 51 10 - Počet osob přepravených veřejnou dopravo ČSN 73 0821 6 4.2.11 Pro potřeby této normy se u všech železobetonových konstrukcí stanoví tloušťka krycí vrstvy vý- ztuže (nutná pro zajištění požární odolnosti) od tepelně namáhaného povrchu k okraji hlavní výztuže. Pokud krycí vrstva dosahuje hodnoty 40 mm a vyšší, musí být opatřena dodatečnou výztuží