Home

Ekonomické výpočty příklady

Příklad 4 Zam ěstnanec má m ěsí ční p říjem ze závislé činnosti 32 000 K č.U svého zam ěstnavatele podepsal Prohlášení k dani, neuplat ňuje jiné slevy na dani krom ě základní na poplatníka. Prove ďte výpo čet zálohy na da ň z příjm ů a výpo čet čistého p říjmu zam ěstnance. Příklad 5 Zam ěstnanec s podepsaným Prohlášením k dani má m ěsí ční p. Výpočty kapacity K • Pomocí obecného vzorce - K = v * F (výkonnost*časový fond) - Nejčastěji se používá tento vzorec při stanovení výrobní kapacity v naturálních jednotkách • S využitím kapacitních norem pracnosti - Tk = 1/(k1*k2) • Tk kapacitní norma pracnosti v normohodinách • k1 koeficient plnění nore

JakSpočítat.cz - Výpočet onlin

Co se týče ekonomické části, příklady jsem hledala v ekonomických učebnicích a inspirovala se pro vytvoření vlastních úloh. V některých z nich byly příklady řešeny jiným způsobem než derivacemi a integrály, ale měla jsem dojem, že řešení pomocí derivací a integrálů je daleko jednodušší. Na druhou stranu, tam, kd JakSpočítat.cz - výpočet online. Webová aplikace JakSpočítat.cz vám pomáhá s počítáním již od roku 2007. S naší online aplikací snadno a rychle vypočítáte spousty příkladů. Víme jak počítat ekonomické a matematické vzorečky. Umíme spočítat spotřebu elektrických energií a spotřebu pohonných hmot Otázka: Úročení a příklady výpočtu Předmět: Ekonomie Přidal(a): Penny . ÚROK = částka v Kč, kterou dostaneme z uložené nebo zaplatíme z vypůjčené částky. ÚROKOVÁ SAZBA (MÍRA) = v % vyjadřuje, jakou část z uložené nebo půjčené částky bude úrok činit. Může být dána různě

Podniková ekonomie vzorce + příklady Author: Pavel Last modified by: Cigi_CZ Created Date: 4/2/2008 6:43:03 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other title Nejlepší bude praktický příklad: Zaměstnanec má hrubou mzdu 18 tisíc korun, uplatňuje slevu na poplatníka a na dvě děti Ekonomika hlavního obchodního partnera zažívá ekonomický boom - roste HDP ekonomiky a zaměstnanost. V důsledku ekonomické expanze v zahraničí roste automomní vývoz o 30 mld. Kč. c) Jak se změní rovnovážná produkce v exportní ekonomice? Růst exportu o 30 mld. Kč posunul ekonomiku do nové vnitřní rovnováhy 1 519 mld. Kč Řešené příklady a úkoly. Řešené příklady a úkoly. Sledovaná ekonomika vyrábí pouze tři druhy statků (A,B,C). V níže uvedené tabulce jsou uvedena množství a ceny těchto statků v jednotlivých letech. Výchozím rokem je rok 2001.Vypočítejte: statek. 200120022003. množstvícenamnožstvícenamnožstvícena. A Mikroekonomie studuje chování jednotlivých ekonomických subjektů. Vysvětluje fungování tržního mechanismu, chování spotřebitele při maximalizaci užitku, chování firmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci, formování cen na trhu výrobních faktorů, tržní selhání a všeobecnou rovnováhu trhů

Výrobní kapacita a její výpočty; Příklady na cvičení; Spotřeba výrobních faktorů - náklady (v Praktiku příklady 4.3 až 4.17, 10.9 až 10.21 a kapitola 12) Klasifikace nákladů; Analýza bodu zvratu; Další výpočty nákladů, objemu produkce a zisku; Provozní páka; Efektivnost a její měření; Příklady na cvičen A 7%ní výnos z finanční investice není vůbec nereálný. Ekonomické výpočty nejsou jen součástí ekonomických kurzů. Ekonomie je nezbytným pomocníkem v podnikání a užitečnou oporou v každodenním životě lidí. Ekonomické jevy se dají kvantifikovat a správné výpočty podmiňují správná rozhodnutí Obsahuje praktické příklady a cvičení, zaměřené především na výpočty - například výpočet výroby, vzájemné působení nabídky a poptávky, akcií, rozvahy, podnikatelského záměru, podnikatelského plánu, půjčky, úroků, daní, zásob, odpisů apod

Úročení a příklady výpočtu - maturitní otázka z ekonomie

 1. Základy ekonomiky - Příklady a úlohy. A 7%ní výnos z finanční investice není vůbec nereálný.Ekonomické výpočty nejsou jen součástí ekonomických kurzů. Ekonomie je nezbytným pomocníkem v podnikání a užitečnou oporou v každodenním životě lidí. Ekonomické jevy se dají kvantifikovat a správné výpočty.
 2. 2.4 Příklady k procvičení; 2.5 Shrnutí a kontrolní otázky; 3. Výpočty technicko-ekonomických ukazatelů. 3.1 Pojem technicko-ekonomické ukazatele; 3.2 Ukazatele syntetické, analytické a kombinované soustavy; 3.3 Srovnávání ekonomických ukazatelů; 3.4 Měření výkonnosti pomocí ukazatelů; 3.5 Technicko-ekonomické ukazatel
 3. 20 DUMů ve formátu ppsx (popř.pdf), které obsahují praktické vysvětlující příklady pro výuku předmětu Účetnictví na Obchodní akademii a Ekonomickém lyceu. 1-FIFO-zásobování-a-logistika.pdf. 2-Funkce-a-význam-účetnictví.ppsx. 3-Účetní-odpisy.ppsx. 4-KALKULACE.ppsx. 5-Rozvaha.ppsx. 6-Účetní-doklady.ppsx. 7-Mzdy-výpočty.pps
 4. Aplikace jednoduchého finančního kalkulátoru určeného pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Druhá část se věnuje příkladu praktického užití výpočtové pomůcky. Firmy a výrobk
Ekonomie nejen k maturitě - Ekonomické výpočty a projekty

Mzda a výpočet mzdy (platu) - Ekonomiko

Online řešení příkladů. Máte příklady z matematiky, statistiky, fyziky, chemie, managementu, účetnictví, ekonomie, ekonomiky či jiných předmětů, které potřebujete rychle a správně vyřešit a nejste si jisti, jak dospět ke správnému výsledku?. Potřebujete znát řešení Vašich příkladů krok po kroku či se spokojíte jen s výsledkem Kapacitní výpočty. Příklad. Stroj bude v provozu 22 dní v měsíci, dvě směny po osmi hodinách. Jedna hodina denně je plánována na údržbu. Norma pracnosti jednoho výrobku je 0,2 normohodiny (nh). a) Jaká je měsíční výrobní kapacita stroje? b) Jak se změní výrobní kapacita stroje, víme-li, že normy jsou plněny na 90 % Ekonomické výpočty také vhodně doplňují teoretickou výuku předmětu Ekonomika a zejména pak učivo ekonomiky podniku vrámci výuky ekonomických předmětů. Výukový materiál je koncipován tak, že po výkladu učitele, který provede žákynezbytno

Keynesiánský model otevřené ekonomiky příklad

 1. Ekonomie nejen k maturitě EKONOMICKÉ VÝPOČTY A PROJEKTY. poté následuje jeden či více modelových výpočtů a na konci jsou uvedeny příklady k procvičení. Ačkoli jde o jednu z publikací ucelené řady, může být pro výuku studentů použita zcela nezávisle
 2. Ekonomie nejen k maturitě - Ekonomické výpočty - Bellová J., Bohanesová E., Zlámal J. poté následuje jeden či více modelových výpočtů a na konci jsou uvedeny příklady k procvičení. Ačkoli jde o jednu z publikací ucelené řady, může být pro výuku studentů použita zcela nezávisle
 3. Spektrum úloh je velmi široké. V knize tak najdete například podnikatelský rozpočet, výpočet kalkulace, výpočet technicko-ekonomických ukazatelů, odměňování, mzdy, odpisy, výpočet hospodářského výsledku, leasingu, výpočty užívané v bankovnictví a mnoho dalšího. (ekonomické výpočty a projekty

Toto téma se týká praktické formy profilové maturitní zkoušky realizované v rámci předmětů - účetnictví, ekonomika, právo, ekonomické výpočty, cvičná kancelář, ekonomická cvičení a informační a komunikační technologie. Žák si téma losuje ze 3 možných variant 1. Vládní daňová reforma 20071. Příklad (5 bodů → 1 bod za každou otázku)Zadání: Zaměstnanec, v roce 2008, s hrubým platem 200 000 Kč měsíčně bude pojistné odvádět z celé částky.. Tržní rovnováha příklady. 19.11.2018. Výpočet tržní rovnováhy krok za krokem, interakce lineární a kvadratické funkce poptávky s lineární funkcí nabídky. Tržní rovnováha a tržní mechanismus. 12.11.2018. Formování tržní rovnováhy na volném trhu, výpočet rovnovážné ceny a rovnovážného množství statku.

Mikroekonomie grafy a příklady Finance v prax

 1. Kniha s řešením příkladů ke knize Ekonomie nejen k maturitě - Příklady a cvičení. Obsahuje kompletní řešení všech příkladů včetně postupu, který ke správnému výsledku vede. Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty 288 K.
 2. Příklad 13.3.1 - Ú četní uzáv ěrka a záv ěrka..... 160 Příklad 13.3.2 - Ú četní uzáv ěrka a záv ěrka..... 164 . 7 Seznam použitých zkratek A Aktiva P Pasiva SM Stálá aktiva OA Ob ěžná aktiva CRA Časové rozlišení aktiv.
 3. ální úroková míra činili 5%, míra inflace 8%; míra nezaměstnanosti byla 9%
 4. Příklady z praxe Izraelské kibucy. Jedním z historických příkladů sdílené ekonomiky jsou izraelské kibucy fungující na bázi kolektivního vlastnictví (všechny zdroje společenství sdíleny). To je řadí mezi extrémní příklady sdílené ekonomiky. Členové komunity pracovali v kibucu a výnosy z jejic
 5. Kalkulace ceny slouží ke zjištění nákladů a dalších faktorů ovlivňujících cenu. Pomocí kalkulace lze určit konečnou cenu jednoho výrobku. Kalkulace se dělí na: Předběžná kalkulace (Před začátkem výroby, plánování a zjištění, jestli má vůbec..
 6. Komplexní cvičebnice k titulům Ekonomie nejen k maturitě, plná praktických příkladů. Obsahuje praktické příklady a cvičení, zaměřené především na výpočty - například výpočet výroby, vzájemné působení nabídky a poptávky, akcií, rozvahy, podnikatelského záměru, podnikatelského plánu, půjčky, úroků, daní, zásob, odpisů apod
 7. Úvod » Ekonomické otázky » 3. zásobovací činnost. 3. zásobovací činnost. 14. 4. 2006. ZÁSOBOVACÍ ČINNOST . Koloběh oběžného majetku - měříme rychlost obratu. 1) počet obrátek - udává, kolikrát projdou zásoby celým koloběhem za určité obdob výpočet: ¡ časová norma.

Příklady výpočtu HDP Jak různé typy výdajů ovlivní výpočet HDP? Navazuje na Úvod do ekonomie. Tady jsem vypsal několik jevů, které mohou nastat v daném období a v tomto videu se zamyslím nad tím, jak, pokud vůbec, budou započítány do HDP, zejména z pohledu výdajů na HDP Ekonomika snadno a rychle Úvod » Ekonomické otázky » 8. Dlouhodobý majetek. 8. Dlouhodobý majetek. 14. 4. 2006. DLOUHODOBÝ MAJETEK . Charakteristika:- ve firmě déle než 1 rok - nemění Vlastní výpočet ročních odpisů = výpočet ROČNÍHO ODPISU,. Výpočet důchodu ovlivňuje získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Z tohoto důvodu je vhodné v některých případech pracovat o několik dní či týdnů déle a ukončit další celý rok pojištění. Tip: 10 důvodů, proč odejít do důchodu? Příklad 3) Příjmy nad strop výši důchodu neovlivňuj Mikroekonomie - příklady. Kategorie: Ekonomie. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce obsahuje přehledně vypracované základní výpočty z oblasti mikroekonomie - teorie utility, chování spotřebitele, teorie nákladů, teorie výnosů, teorie zisku, teorie produkce, chování.

Podniková ekonomika 1 - cviceni - Ing

 1. PŘÍKLADY NA VÝPOČET MZDY. Příklad 1: Pan Novák pracuje jako účetní. Uplatňuje slevu na dani na poplatníka. V lednu odpracoval 200 hodin. Mzdový tarif je 120 Kč na hodinu. Jakou částku k výplatě obdrží? Jaké jsou náklady zaměstnavatele na tohoto zaměstnance? Příklad 2: Pan Novák pracuje jako účetní
 2. příklad: Za 4. čtvrtletí roku 2008 obdržel ZC následující upravené hrubé mzdy: Kč 19 540,-, 20 365,- a 20 894,-. Za tyto měsíce odpracoval 20, 21 a 15 dní v osmihodinových směnách
 3. Předmět: Ekonomie Přidal(a): Jana . Cílem je zabezpečit materiál v potřebném množství, kvalitě, struktuře, času a místě k zajištění plynulé výroby. Zásoby patří do oběžného majetku; Zásobování = zajišťuje materiá
 4. Příklady Příklad č. 1. Vezměme si příklad pro výpočet EOQ - množství ekonomické objednávky pro společnost vyrábějící pera, kde je roční požadované množství společnosti 400, náklady na držení 2 $ a náklady na objednávku 1 $. Nyní vložíme tyto hodnoty do výše uvedené rovnice
Šimr Pojďte s námi stavět sluneční hodiny

Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty poté následuje jeden či více modelových výpočtů a na konci jsou uvedeny příklady k procvičení. Ačkoli jde o jednu z publikací ucelené řady, může být pro výuku studentů použita zcela nezávisle. Spektrum úloh je velmi široké Ekonomika lesního hospodářství Příklad na kalkulace Výpočet koeficientu přirážky při rozvrhové základně přímých mezd: 1) koeficient výrobní režie: 2 585 000 0,943 10000 x 40 + 15000 x 60 + 12000 x 120. Odborné výpočty ve výrobních a provozních procesech. Příklady: Výpočet ekonomické hranice využití rudy. Výpočet nákladů na vysoušení vlhkého substrátu. Výpočet ekonomické hranice použitého paliva. Výpočet nákladů na skladování substrátu. Výpočet ekonomiky provozu tepelné elektrárny. Výpočet přístavních. Ekonomika. Tematický okruh Obsahuje charakteristiku základních pojmů . z oblasti normování zásob, postup výpočtu velikosti zásob a příklad zaměřený na normování zásob včetně jeho řešení. výpočet: ČNZ = ½ c + p + t c dodávkový cyklus. p pojistná zásoba. Souvislý příklad je obsahem praktické maturitní zkoušky pro obor Obchodní akademie na konci 4. ročníku. Východiska: Předpokladem úspěšného zvládnutí je absolvovat úspěšně odborné ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví, informatika, psaní na PC) a v jazykovém vzdělání si osvojit obchodní korespondenci

Ekonomicko - účetní kalkulátor | EXEKUČNÍ KALKULAČKA PROFI

Základy ekonomiky, příklady a úlohy, 2

Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty Tento rozsáhlý titul uzavírá edici Ekonomie nejen k maturitě. Koncepce knihy je následující: každé oblasti je nejprve věnován obsáhlý popis a vysvětlení, poté následuje jeden či více modelových výpočtů a na konci jsou uvedeny příklady k procvičení pro výpočet poměrových čísel se zvolí za základ jeden z výrobků, který dostane poměrové číslo 1, náklady na ostatní výrobky se pak k němu připočítají příklad: podnik plánuje na druhé čtvrtletí výrobu tří druhů stejnorodých výrobků Mikroekonomie 1. Přednášky z mikroekonomie na školách jsou studenty zpravidla považovány za jedny z nejobtížnějších. To je ale často způsobeno tím, že mikroekonomie je velice obsáhlá a na přednáškách se látka probírá velice rychle. To ale neznamená, že mikroekonomie nemůže být podána jasně a srozumitelně Ekonomická přidaná hodnota PODTITULEK: PODNIKOVÁ EKONOMIKA (12) V globální ekonomice investoři vyhledávají ta průmyslová odvětví a podniky, v nichž kapitál bude co nejefektivněji zhodnocen, k tomuto účelu využívají ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA (Economic Value Added). Podnik je úspěšný..

Směšovací rovnice - výpočty V první části tohoto povídání naleznete vysvětlení, co to směšovací rovnice je a jak s ní počítat. Chcete-li učivo opravdu zvládnout, nestačí si text jen přečíst. Musíte si spočítat i příklady, které naleznete za ukázkami Dvousektorová ekonomika - viz 2.1.2. - zahrnuje pouze dvojí subjekty - firmy a domácnosti. Za jakých podmínek dosáhne tento systém rovnovážného produktu (tj. že veškeré dílčí nabídky se budou rovnat veškerým dílčím poptávkám. Domácnosti a firmy plánují a moho

Ekonomie nejen k maturitě - Příklady a cvičení - Řešení

Popis. Komplexní cvičebnice k titulům Ekonomie nejen k maturitě, plná praktických příkladů. Obsahuje praktické příklady a cvičení, zaměřené především na výpočty - například výpočet výroby, vzájemné působení nabídky a poptávky, akcií, rozvahy, podnikatelského záměru, podnikatelského plánu, půjčky, úroků, daní, zásob, odpisů apod 6 Výpočet optima spotřebitele - část 2/2. 8 Elasticita poptávky 1 - část 1/2. 1 Kompletní příklad + graf. 2 Kompletní příklad + graf. 3 Kompletní příklad + graf. 4 Kompletní příklad + graf. Jsem asistent na katedře ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zde prezentované kurzy jsou z let 2010-2015. Pro výpočet bodu zvratu si také můžete udělat jednoduchou kalkulačku třeba v Excelu (skvělé návody jsou např. zde ↑). Příklad z praxe: cukrárna. Co je bod zvratu v praxi si můžeme ukázat na modelovém příkladu. Představme si, že chcete rozjet cukrářskou výrobu

Každá kapitola začíná nezbytnou teorií, po které následují příklady jejího použití v podnikové praxi. Text je rozdělen do tří částí: část A obsahuje hlavní výpočty, které manažeři ve své práci potřebují, část B ukazatele a ukazatelové soustavy, s nimiž manažeři pracují, a část C analýzu činností a. Anotace knihy. Komplexní cvičebnice k titulům Ekonomie nejen k maturitě, plná praktických příkladů. Obsahuje praktické příklady a cvičení, zaměřené především na výpočty - například výpočet výroby, vzájemné působení nabídky a poptávky, akcií, rozvahy, podnikatelského záměru, podnikatelského plánu, půjčky, úroků, daní, zásob, odpisů apod Ekonomická fakulta TUL Intervalové rozdělení četností - příklad Katedra ekonomické statistiky 2 Hrubý měsíční příjem v Kč Absolutní četnosti Relativní četnosti Kumulativní četnosti absolutní relativní (0 - 10 000> 42 0,050 42 0,050 (10 000 - 20 000> 252 0,300 294 0,35 Mzdy a zaměstnanci - příklady z praxe a časté otázky. Bc. Kateřina Kandlerová. 6. 5. 2016. Výpočet každé mzdy je individuální, neboť závisí na případném počtu dní pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, mzdovém tarifu, příplatcích ke mzdě apod. Foto: Fotolia

Základy ekonomiky - Příklady a úlohy - Fialová H

exekuČnÍ kalkulaČka 2021 - aktualizace č. iii, verze 71 pro srážky byla uvolněna dne 31. ledna 2021. pŘÍjmy, podlÉhajÍcÍm srÁŽkÁm, zÁlohy na vÍce obdobÍ, vÝpoČet nezabavitelnÉ ČÁstky, tŘetiny, rozpoČÍtÁnÍ srÁŽek dle typŮ pohledÁvek, bĚŽnÉ vÝŽivnÉ, naČÍtÁnÍ splÁtek, pomĚrnÉ rozdĚlenÍ splÁtky pŘi stejnÉm poŘadÍ, srÁŽky dle dohod Ekonomie nejen k maturitě - ekonomické výpočty a projekty. Ekonomie nejen k maturitě - ekonomické výpočty a projekty / 202 Kč . Kategorie: Knihy. Výrobce: SKU:. 5)Prohloubení analýzy agregátní poptávky a agregátní nabídky: přímý a nepřímý vztah mezi poptávaným množstvím a cenovou hladinou, kvantitativní teorie peněz a křivka AD, agregátní nabídka a nedokonalé informace, agregátní nabídka a adaptivní a racionální očekávání, výpočty, příklady, kontrolní test VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU (KÓD MODULU KS6) Učebnice vznikla v rámci projektu Další profesní vzdělávání pro technické kvalifikace registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0006. Projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem Příklad vypočítejte hmotnost ocelového plechu o rozměrech 1000x500x4 mm Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5 Příklad 6 Příklad 7 Příklad 8 Příklad 9 Příklad 10 Příklad 11 Příklad 12 Příklad 13 Příklad 14 Příklad 15 Příklad 16 Příklad 17 Příklad 18; Zdroje: Mankiw, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2000 Samuelson, P. A.; Nordhaus, W. D. Ekonomie. 18. vydání.

Nová publikace Větrání škol v souvislostech - TZB-info

Ekonomie nejen k maturitě - Ekonomické výpočty a projekty

Kupte knihu Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty (Jana Bellová) s 31 % slevou za 196 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 21 miliónů titulů Součástí publikace je CD s řešenými příklady, po - psanými v jednotlivých kapitolách knihy. Čtenář se tak může seznámit nejen s praktickým řešením příkladů, ale zároveň je možné v pří - kladech doplnit vlastní vstupní údaje a provést výpočet s použitím připravených vzorců na vlastních datech.. Heuréka recenze Bellová Jana: Ekonomie nejen k maturitě - Ekonomické výpočty a projekty. Podívejte se na doporučení a skutečné komentáře a názory od zákazníků, kteří produkt již zakoupili.Přímo na porovnávači cen heureka.cz, kteří produkt již vlastní a zdíleli zkušenosti se doszvíte více

e-PROSTOR - Materiál

18. Ostatní příklady a) Optimální výše dodávky b) Citlivost nákladů - N(Qopt) c) Kc, RT, míra odpisů d) Příklad na látky 1. Příklad na látky II. e) Urči cash-flow a výši čistého zisku f) Čistá současná hodnota g) Návratnost investice h) Pravděpodobnostní interval + mzda i) Stanovení ukazatele EVA a hodnoty podnik Ekonomická fakulta Příklad 2 Katedra ekonomické statistiky 5 1,3616 50 49 1,38939 2 2 1 n n sx sx. Odmocněním této hodnoty pak získáme i klasickou směrodatnou odchylku. Výpočet jednoduché míry šikmosti a průměrné absolutní odchylky od mediánu dSGP neobsahuje. MS Excel 2010 Příklady uvedené v publikaci vycházejí ze smyšlených údajů. Použité názvy podnikatelských subjektů jsou rovněž smyšlené a případná shoda s existujícím obchodním jménem firmy je pouze náhodná. Publikace obsahuje v každé kapitole jednak několik dílčích příkladů a jednak závěrečný souhrnný příklad

Video: Výpočtová pomůcka EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST INVESTIC (II

Ekonomická fakulta Příklad 4 Katedra ekonomické statistiky 3 Interpretace: Rozptyl věku dotázaných osob je 407,1284. Věk dotázaných osob se odlišuje od průměrného věku v průměru o 20,177 roku. Výpočet rozptylu a směrodatné odchylky lze doplnit o hodnotu variačního koeficientu: 0,435 46,414 20,177 x s V x Ekonomie tedy zkoumá, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají. Ekonomie jako vědní disciplína vzniká asi ve druhé polovině 18. století. Ekonomika je ekonomická praxe, například ekonomika určitého podniku, rodiny, státu. Ekonomie zkoumá hospodářský proces, který zahrnuje 6.13 řešené příklady a aplikace 215 6.14 Úlohy k procvičení 225 7 Neurčitý integrál 231 7.1 Primitivní funkce 231 7.2 Metoda per partes (po částech) 236 7.3 Výpočet neurčitého integrálu substitucí 238 7.3.1 Racionální lomená funkce a její rozklad 24 Výpočet mzdy: Základní mzda + příplatky, prémie, odměny, osobní ohodnocení, náhrady mzdy = Hrubá mzda Hrubá mzda - zdravotní pojištění (4,5 %) - sociální pojištění (6,5 %) - záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti = Čistá mzda Čistá mzda - ostatní srážky (spoření, výživné, ) + náhrady mzdy za nemoc = Částka k výplat

Příklad: výpočet nemocenské. Pan Luděk má průměrnou měsíční mzdu ve výši 46 600 korun a má nárok na nemocenskou v rozsahu 25 dní. Neredukovaný denní vyměřovací základ pana Luďka je 1 532,05 koruny (12 x 46 600 korun/365 dni). Redukovaný denní vyměřovací základ činí 1 274 korun (1 063,80 koruny + 210,03 koruny) Ekonomie nejen k maturitě - Ekonomické výpočty. poté následuje jeden či více modelových výpočtů a na konci jsou uvedeny příklady k procvičení. Ačkoli jde o jednu z publikací ucelené řady, může být pro výuku studentů použita zcela nezávisle. Spektrum úloh je velmi široké Cvičení 2 - daň z příjmu ze závislé činnosti. Cvičení 3 - Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti. Cvičení 4 - Modelové příklady na výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Cvičení 5 - Odpisy dlouhodobého majetku. Cestovní příkaz - příklad formuláře ( vyplněný formulář ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VÝPOČTY. Některé poměrové ukazatele finanční analýzy. Výkladový list Výpočty daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku s technickým zhodnocením. Metodický list pro soubor příkladů

Ekonomie nejen k maturitě - Ekonomické výpočty a projekty. poté následuje jeden či více modelových výpočtů a na konci jsou uvedeny příklady k procvičení. Ačkoli jde o jednu z publikací ucelené řady, může být pro výuku studentů použita zcela nezávisle Daňová soustava složka finanční soustavy státu souvisí s existencí státního rozpočtu - daně jsou peníze, které tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu - přerozdělují se a dávají na ta místa, kde je jich potřeba Daňová soustava je tvořena: soustavou přepisů ( druhy daní ) soustavou subjektů, které se podílejí na vybírání, kontrolování. Re: výpočet přesčasu Jsou odměňování platem např. 5500,- +3200,- prémií, ať mají 14 nebo 15 směn. Když mají dov. tak se jim dle neodpr. krátí plat i prémie. Výpočet tedy na 1 hod bude celkem 8700:163 hod, když jinak je u nás prac. doba 7,5 hod,a jim se v průběhu roku hodiny vyrovnají?nebo můžu jen 5500:163?Díky Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty poté následuje jeden či více modelových výpočtů a na konci jsou uvedeny příklady k procvičení. Ačkoli jde o jednu z publikací ucelené řady, může být pro výuku studentů použita zcela nezávisle

Stechiometrické výpočty. Nyní, když víme, jak správně vyčíslit rovnice, si pojďme ukázat, jak toho můžeme dál využít. Stechiometrické koeficienty nám totiž udávají poměr látkových množství, ve kterém sloučeniny reagují, případně vznikají Jednoduché úročení - úrok a základní příklady. Autor. Bc. Alena Švepešová. Tematická oblast. Ekonomické cvičení - Bankovní systém. Anotace. DUM je určen k procvičení učiva a aplikaci teorie pro předměty Mikroekonomie, Ekonomická cvičení - Bankovní systém. Ročník. 3. roč. OA a LY. Datum tvorby. Říjen, 201 výpočet režijní přirážky = rozpočtová režie / rozvrhová základna * 100. b) pokud je rozvrhová základna naturální, počítá se tzv. režijní sazba v Kč na jednotku rozvrhové základny. výpočet režijní sazby = rozpočtová režie / rozvrhová základn Roční ekonomické nájemné je hrubý roční výnos z nájemného ošetřen o riziko, že nemovitost nebude část roku pronajmuta. Spočte se jako hrubý roční výnos * riziková prémie. Pokud bude nemovitost pronajmuta po celý rok, riziková prémie je rovná 1. Příklad: Jarda si koupil byt na pronájem o rozloze 60 m 2 za 2 000 000. Ekonomika podniku a organizací II. Jedná se o mé výpisky, kde jsou i výpočty příkladů :) za 5 banánů Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících